Studie av flyktingars integration

Mellan september 2012 och april 2013 genomför UNHCR ett projekt som undersöker integrationen av flyktingar i Sverige. Samma studie genomförs parallellt i Österrike, Irland och Frankrike. Projektet kommer att sammanfattas i nationella rapporter. Studierna fokuserar på personer som är över 18 år och som har fått uppehållstillstånd. Situationen för ensamkommande flyktingbarn, asylsökande och papperslösa kommer inte att behandlas i denna studie.

Rapporterna ska belysa policyområden som rör flyktingars integration, och kommer att presentera rekommendationer vad gäller ”mätning” av integration med kvalitativa och kvantitativa metoder samt visa prov på goda exempel. En kortfattad litteraturstudie kommer att diskutera befintlig akademisk litteratur, styrdokument, rapporter och utvärderingar som handlar om flyktingars integration i Sverige. För att inkludera så många perspektiv som möjligt kommer projektet att involvera dialog med personer som arbetar professionellt med integration och andra som på olika sätt berörs av integrationsprocessen; myndigheter, civilsamhälle, flyktingar själva och forskare. Ett av projektets huvudsyften är att identifiera policy och arbetssätt som gynnar en lyckad integrationsprocess. Genom att bättre förstå vilka faktorer som har betydelse för flyktingars integration kan vi identifiera eventuella brister och därefter föreslå förbättringar. Rapporten kommer även att innehålla rekommendationer om bästa sättet att mäta och utvärdera integration. 

De fyra landstudierna kommer att resultera i en sammanfattande rapport som rör integrationen av flyktingar i de fyra Västeuropeiska länderna (nämnda ovan, samt Sverige). Den sammanfattande rapporten beräknas vara klar i juni 2013.

Även Bulgarien, Polen, Rumänien och Slovakien kommer att innefattas i ett annat delprojekt som går ut på att öka medvetenheten kring integrationsfrågor, tillhandahålla expertis, utbildning och stöd till olika departement som berörs av integrationsfrågor i nämnda länder. Den totala projekttiden för båda delar är 18 månader. Syftet är att utvärdera och utveckla effektiva integrationsprogram för flyktingar och skyddsbehövande personer i Centraleuropa. Projektet kommer även att bidra till det nya verktyg för utvärdering av integration på Internet, som utvecklats för UNHCR av Migration Policy Group (MPG).

Bakgrund 

Idag lever ungefär 1,6 miljoner flyktingar med skyddsstatus i Europa. För de flesta av dem är integration i mottagarlandet den mest relevanta hållbara lösningen. Det finns ingen gemensam definition av vad integration innebär, men det är generellt accepterat att inkludera socioekonomiska, juridiska och kulturella aspekter i begreppet. Trots bristen på samsyn debatteras integration i alla länder som tar emot flyktingar. Socioekonomisk integration (faktisk eller uppfattad) diskuteras och påverkar asyl- och flyktinglagstiftning och policy inom en rad områden. Evidensbaserad policy på integrationsområdet kan bidra till att undvika polarisering och politisering i flykting- asyl- och integrationsdebatten. Policybeslut bör tas med beaktande av vilka behov som finns, hur integration fungerar i praktiken och guidas av de bästa exemplen. Det här projektet kommer att vara en viktig byggsten för att föra ett sådant tänkesätt framåt.

Projektansvariga i Sverige

Maria Ahlsten, researcher för projektet i Sverige, UNHCR.

ahlsten@unhcr.org, mobil 0702-770764

Karin Davin, UNHCR:s regionkontor för de baltiska och nordiska länderna.

davin@unhcr.org, tel. 08-457 48 80

Partners i projektet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Arbetsmarknadsdepartementet

Svenska Röda korset

Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS)

Arbetsförmedlingen

Statistiska Centralbyrån

European Council for Refugees and Exiles (ECRE)

Migration Policy Group (MPG)

State Agency for Refugees (SAR) / the Integration Centre for Refugees (Bulgarien)

Ministry of Labour and Social Policy (Polen)

Immigration Office, Department of Asylum and Integration (Rumänien)

Ministry of Labour, Family and Social Affairs (Slovakien)

Austrian Integration Funds (Österrike)

Asylkoordination Österreich (Österrike)

Austrian Ministry of Interior (Österrike)

 

###

En kortfattad beskrivning av UNHCR:s rapport om
flyktingars integration i Sverige samt om intervjuerna som vi har tänkt
ska utgöra en del av underlaget till rapporten. Finn även bifogat ett
informationsblad om rapporten. 

1.) Om rapporten

UNHCR:s studie och rapport kommer att lyfta fram vilka särskilda
utmaningar flyktingar har i Sverige jämfört med andra invandrargrupper,
samt vilka insatser och faktorer som gynnar en lyckad integration. De
områden vi undersöker särskilt är asylprocessens påverkan för
integrationen, betydelsen av familjeåterförening, och hur flyktingars
integration ser ut inom områdena hälsa, utbildning, sysselsättning/jobb,
boende, och inom civilsamhället. 

En del av rapporten kommer att beskriva hur flyktingar upplever
integrationen i Sverige - det är därför vi gör intervjuer med
flyktingar. Målsättningen är att intervjua totalt mellan 50-80
flyktingar. Syftet med intervjuerna är att kunna belysa för
beslutsfattare och andra som arbetar med integration i Sverige (och
andra europeiska länder) vad som fungerar bra (vilka faktorer som gynnar
positiv integration) och vad som inte fungerar bra när det gäller
integrationen - sett från flyktingarnas perspektiv. 

Rapporten kommer att vara klar innan sommaren men troligtvis kommer den
inte att presenteras förrän i början av hösten. Om vi får deltagarnas
mejladresser kan vi skicka ut en PDF-kopia av rapporten när den är
klar.

Jag bifogar även ett informationsblad om UNHCR:s projekt om du vill
läsa mer/dela ut till ditt nätverk.


2.) Om intervjuerna

Vi vill intervjua personer med uppehållstillstånd som gått igenom den
svenska asylprocessen. Vi försöker träffa minst 3 och högst 7 flyktingar
åt gången, som talar samma språk och kan hjälpa varandra med
översättningar. Ingen tolk kommer att närvara. Intervjuerna är
helt frivilliga och ingen ersättning betalas ut. Alla medverkande kommer
att vara anonyma i rapporten, vi kommer inte att ta med namn eller
detaljer om deras person i rapporten som gör det möjligt att identifiera
dem. Intervjuerna beräknas ta ca 1,5 h.

Vi har redan två personer med afghansk bakgrund för intervjuerna men
skulle vilja be er att höra med medlemmar eller dylikt om det finns
ytterligare 4-5 personer som kan tänka sig att ställa upp. Har ni egna
lokaler kommer vi gärna till er och genomför intervjuerna. Vi kommer då
att vara två personer, en som genomför intervjun och en som sitter
bredvid och antecknar. Vi hoppas kunna finna en tid under nästa vecka
redan om det är möjligt.

Vänlig hälsning, 

Daniel
_ _ _ 


Daniel Hansson
Intern
Protection Unit 
UNHCR Regional Office for the Baltic and Nordic Countries 
Ynglingagatan 14, 6 etg.
113 47 Stockholm
Sverige 
Tel.:             0046-8-457 48 79      

 Lämna ett svar