STADGAR FÖR AFGHANSKA FÖRENINGEN I SVERIGE

1.  Namn

§ 1
Föreningen är registrerat under namnet:
”Afghanska föreningen i Sverige (AFS)”

§2
Definition:
 
Afghanska föreningen i Sverige ( AFS ) är en demokratisk, frivillig organisation. Föreningen är organiserat genom frivilligt medlemskap. Föreningen är politiskt obunden.

Medlemmarna förbinder sig att respektera stadgar.

Föreningens syfte är icke-kommersiellt.

§ 3
Föreningens hemvist är Stockholm, Sveriges huvudstad

 2. Föreningens syfte

§ 4

afghanska föreningen är en ideell förening vars uppgift det är att i samverkan ta till vara den afghanska nationella, kulturella och historiska traditionen i Sverige. 

§ 5- Att stödja, ta ställning för och försvara afghanska (flyktingar, asylsökande och invandrare) allmänna intressen när det gäller sociala och politiska aspekter.

§ 6- Att arbeta för solidaritet med flyktingars och invandrares
demokratiska rättigheter.

§ 7- Att skapa goda och ömsesidiga relationer med det svenska folket.

§ 8- Att arbeta för integration i svenska samhället

§ 9- Att försvara kvinnors rättigheter och stödja bildandet av en självständig kvinnokommitté inom afghanska föreningen.

§ 10. Att arbeta för att hjälpa afghanska barn och ungdomar samt att försvara deras samhälleliga rättigheter.

§ 11. Att föra en konsekvent kamp mot etnisk diskriminering, främlingsfientlighet samt rasism i dess olika former.

§ 12. I föreningens regi skall ett bibliotek startas med syftet att sprida litteratur och litterära tidskrifter till medlemmarna. Föreningen avser även att producera tidskrifter. Föreningen ansvarar för firandet av nationella och religiösa högtider.

 Att arbeta för att underlätta och skapa nödvändiga förutsättningar för kultur, idrott och utbildning samt TV och radio .

3. Föreningens organisation

§ 13

Årsmötet är föreningens högsta beslutande och väg ledande organ.

Årsmötet sammankallas en gång per år. Årsmötet genomför ändringar i stadgarna, väljer styrelse och revisorer, går igenom styrelsens och revisorernas årsberättelse.

§ 14

Styrelse, revisorer eller en majoritet av medlemmarna (51 %) äger rätt att sammankalla extra ordinarie årsmöte, och det extra ordinarie årsmötet behandlar endast uppkomna frågor.

§ 15

Tid och plats för årsmötet meddelas genom styrelsen minst en månad före mötet; för extra ordinarie årsmöte minst två veckor före.

§ 16

Årsmötet och extra ordinarie årsmötet är beslutsmässiga när en majoritet (51 %) av medlemmarna är närvarande. Om så inte är fallet skall styrelsen sammankalla ett nytt årsmöte eller nytt extra ordinarie årsmöte, vilka också är beslutmässiga vid närvaro av en majoritet (51 %) av medlemmarna. Det nyinkallade årsmötet hålls minst tio dagar efter det första årsmötes datumet.  Vid detta andra sammankallade årsmöte uppnås beslutsmässighet om minst elva (11) medlemmar är närvarande.

§ 17

Styrelsen är ett administrativt och verkställande organ som består av nio ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter med ansvar för olika områden. Antalet områden kan utökas. Styrelsen väljs för ett år.

§ 18

Styrelsens uppgifter och befogenheter:

A. Styrelsen ansvarar praktiskt för firandet av nationella högtider.

B. Styrelsen ansvarar för föreningens administration, ekonomi och samordning.

C. Styrelsen utser inom sig representanter för föreningen hos andra organisationer.

D. Styrelsen ansvarar för föreningens tillgångar och officiella handlingar.

E. Styrelsen kan för tiden fram till ordinarie årsmöte adjungera en föreningsmedlem till ledamot när behov uppkommer.

§ 19

Föreningen består av kulturella, ekonomiska, integration, sociala frågor kvinno- och internationella avdelningar.

§ 20

Årsmötet väljer tre revisorer, vilkas uppgift är att tillse att föreningens verksamhet bedrivs enligt stadgarna liksom att förvaltningen av föreningens ekonomi sköts på ett noggrant sätt. Revisorn äger rätt att delta i styrelsens möten, dock utan rösträtt. För den händelse revisorerna upptäcker missförhållanden i föreningens verksamhet skall de informera medlemmarna och sammankalla extra ordinarie årsmöte.

§ 21

Revisorerna ansvarar inför årsmötet för sin verksamhet.

Årsmötet till- och avsätter revisorer.

§ 22 Valberedningen
Valberedningen består av 5 ledamöter som väljs genom direkt och sluten omröstning på föreningens årsmöte. Valberedningen skall inför årsmöte presentera förslaget till kandidater till de förtroendeuppdrag som enligt stadgarna väljas på årsmöte.

4. Medlemskapet rättigheter och skyldigheter

§ 23

Varje afghan bosatt i Sverige som har fyllt arton år, accepterar föreningens stadgar och betalar medlemsavgifter kan bli medlem samt barn och ungdomar under arton år kan också få medlemskap utan att betala medlemsavgift men de kommer ej att ha rösträtt eller bli valda.

§ 24

Ansökan om medlemskap görs hos styrelsen (Det räcker med att betala medlemsavgift).

§ 25

Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

§ 26

Medlemskap i föreningen är individuellt och frivilligt, liksom utträde ur föreningen.

§ 27

Medlems som bryter mot föreningens stadgar kan uteslutas ur föreningen. Förslag därom läggs av styrelsen och beslut om uteslutning fattas av årsmötet.

§ 28

Medlems som betalar inte medlemsavgift mer än 3 månader kommer att förlora sin rösträtt

§ 29

Alla medlemmar i föreningen har lika rättigheter. Rättigheterna är förslagsrätt, yttranderätt, rösträtt och valbarhet till alla föreningens funktioner. Förslag och kritik inlämnas skriftligt till styrelsen.

§ 30

Icke- afghaner som vill bli medlem i föreningen kan bli hedersmedlem. Hedersmedlem har ej rätt att delta i val.

5. Föreningens råd

§ 31 Föreningsrådet består av styrelsen, revisorer, valberedningsmedlemmar och alla föreningens aktivister.

§ 32

Minst 2 gångar om året skall hållas rådets möte som ordinarie och extra när som behövs beslutet fattas av styrelsen.

§ 33

Rådet skall diskutera styrelsens verksamhet och aktuella frågor och hjälpa styrelsen med goda råd och förslag.

6. Föreningens upplösning

§ 34

 (Frivillig upplösning):

Om 75 % av medlemmarna på ett årsmöte beslutar att upplösa föreningen upplöser föreningen.

§ 35 (Tvångsupplösning):

Om föreningens medlemstal sjunker under elva medlemmar upplöses föreningen.

§ 36

Vid upplösning av föreningen bildar de kvarvarande medlemmarna en kommitté som administrerar upplösningen, det vill säga avyttrar tillgångar och överför kassan till organisation som är verksam i Afghanistan i humanitärt arbete.

7. Slutliga beslut

  

§ 37

 Denna stadgar, som innehåller 7 kapital och 37 paragrafer antagits av föreningsårsmöte den 5 mars 1994 och kompletterades den 3 april 2004 0ch den 16 april 2005 av årsmöte.