Skapa ett rättvist asylsystem i EU

STOCKHOLMSPROGRAMMET Inom en union som bygger på respekt för mänskliga rättigheter kan man inte tillåta den nationella tillämpningen av en av dessa rättigheter – rätten till asyl – variera så mycket som den gör. Dagens situation är från ett humanitärt perspektiv oacceptabel, skriver Wolfgang Kopetzky och Bengt Westerberg på Röda Korset

  • fredag 17 juli 2009
Flyktingar i Aten hålls inlåsta på ett asylcenter i väntan på besked om sin framtid. Att låsa in asylsökande måste så långt möjligt undvikas, skriver Wolfgang Kopetzky och Bengt Westerberg.

Foto: AP

Flyktingar i Aten hålls inlåsta på ett asylcenter i väntan på besked om sin framtid. Att låsa in asylsökande måste så långt möjligt undvikas, skriver Wolfgang Kopetzky och Bengt Westerberg. 

Idag avslutas det informella mötet mellan EU:s ministrar för rättsliga och inrikes-frågor i Stockholm. Under det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionen kommer man att under ledning av den svenska regeringen förhandla fram ett nytt femårigt arbetsprogram för samarbetet kring rättsliga och inrikes frågor, det så kallade Stockholmsprogrammet. En hörnsten kommer att vara ett gemensamt europeiskt asylsystem.

De europeiska rödakorsföreningarna har vid upprepade tillfällen uttryckt sin oro över den utsatthet som orsakas av irreguljär migration, den inhumana behandling som asylsökande och andra migranter utsatts för vid EU:s yttre gräns och risken för att asylsökande inte får tillgång till en rättssäker asylprocess.

Dagens situation är från ett humanitärt perspektiv oacceptabel. Som representanter för rödakorsföreningarna inom EU uppmanar vi därför unionens ansvariga ministrar, med Sveriges migrations- minister Tobias Billström i spetsen, att nu lägga grunden för ett gemensamt europeiskt asylsystem som är tillgängligt för människor i behov av skydd, som säkerställer humana mottagandevillkor och som garanterar rätten att söka och åtnjuta asyl genom en rättssäker och väl fungerande asylprocess i samtliga medlemsstater.

Inom en union som bygger på respekt för grundläggande mänskliga rättigheter kan man inte tillåta att den nationella tillämpningen av en av dessa rättigheter – rätten till asyl – varierar så mycket som den gör idag. Vår uppfattning är att Europeiska kommissionen, rådet och Europaparlamentet framför allt måste identifiera och komma överens om åtgärder som garanterar:

•tillgänglighet till en rättssäker och välfungerande asylprocess – genom säker tillgång till EU:s territorium;

•humana och värdiga mottagandevillkor som tar hänsyn till särskilt utsatta asyl- sökandes behov; samt

•asyl för människor på flykt som behöver skydd i EU – och med en rättvis ansvars-fördelning inom unionen.

Personer som har rätt till asyl måste för att den rätten ska betyda något kunna söka asyl. Förstärkta och utökade gränskontroller runt EU har emellertid lett till att den möjligheten i praktiken successivt har minskat. Som kommissionen konstaterar i den strategiska plan man har tagit fram är de sätt som idag används för att ta sig till EU ofta oreglerade. Så kallade människosmugglare är för många den enda möjlighet som står till buds.

När människor väl når fram till EU:s yttre gräns måste de få information om sina rättigheter och behandlas humant. De måste få tillgång till en rättssäker och väl fungerande asylprocess där alla asyl- ansökningar behandlas individuellt i enlighet med internationell rätt. Alla asylsökande måste ha rätt att under hela asylprocessen stanna kvar i EU och ha tillgång till juridisk rådgivning.

För att säkerställa att ingen som är i behov av skydd nekas asyl – särskilt när det gäller människor som flyr från väpnade konflikter – måste reglerna förstärkas för dem som inte åtnjuter flyktingstatus enligt den internationella flyktingkonventionen (så kallat subsidiärt skydd).

Gemensamma mottaganderegler måste garantera human behandling och anständiga materiella förhållanden. Att främja god hälsa måste prioriteras. Många asyl-sökande utsätts för allvarliga hälsorisker före och under flykten. Det räcker inte att de erbjuds akut vård. De måste få tillgång till all den hälso- och sjukvård som krävs för att tillgodose deras behov.

Att stärka de asylsökandes egenmakt är en grundläggande aspekt i mottagandet. För att främja deras självständighet bör asyl- sökande ha rätt att söka och ta arbete. Förvarstagande (förvar = fängelse) måste så långt möjligt undvikas. Särskilt utsatta asylsökande – till exempel personer som utsatts för tortyr eller människohandel, ensamkommande barn och människor med funktionsnedsättning – bör aldrig tas i förvar.

EU:s nuvarande ansvarsfördelnings- system för prövningen av asylansökningar kallas Dublinsystemet. Det bygger på principen att asylansökan alltid ska prövas i det första EU-landet som en asylsökande kommer till. Det systemet måste omgående omprövas eftersom alla länder idag inte kan garantera en rättssäker process. Vi förordar därför en bestämmelse som gör det möjligt att avbryta överföringen av asylsökande till medlemsstater med bristfällig mottagandekapacitet och under- målig skyddsnivå.

Medlemsstaterna och EU:s institutioner måste också anslå tillräckliga resurser, inbegripet välutbildad personal, till asylprövningen och mottagandet av asyl- sökande. Ett verkligt gemensamt asyl-system förutsätter gemensam finansiering genom EU:s budget.

Det är utan tvivel mycket kvar att göra, men vi är förhoppningsfulla om att EU och dess medlemsstater – med stöd av Röda Korset och andra internationella, icke-statliga organisationer – om den politiska viljan finns kan bygga ett tillgängligt och rättvist europeiskt asylsystem som tryggar en bättre framtid för asylsökande och flyktingar i Europa.

WOLFGANG KOPETZKY

ordförande i styrelsen för Röda Korsets EU-kontor

BENGT WESTERBERG

vice president Inter- rnationella federationen av rödakors- och röda-halvmåneföreningar samt ordförande Svenska Röda Korset

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3217441.svd

.Lämna ett svar