Konferens om framtida asylsystem i Europa identifierar problem och utmaningar

 

Den Europeiska konferensen som Röda Korset och UNHCR anordnade om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet avslutades under onsdagen. Många av Europas ledande experter inom asylfrågor var samlade i Stockholm under två dagar och bidrog med slutsatser och identifiering av problem som nu kommer att lämnas över till politiker och andra beslutsfattare

Att skapa ett gemensamt europeiskt asylsystem är en av det svenska EU-ordförandeskapets prioriterade frågor och kommer att utgöra en del i det så kallade Stockholmsprogrammet som ska gälla under fem år. Migrationsminister Tobias Billström (m) deltog i konferensens inledning och berättade om inrättandet av en stödfunktion för asylfrågor, asylum support office, med syfte att genom bland annat utbildning möjliggöra en harmoniserad asylpolitik. Han uttryckte en förhoppning om att i den funktionen kunna dra nytta av det civila samhällets erfarenheter.

– Vi måste på nytt uttrycka vår djupa oro över de eländiga förhållanden som möter många migranter vid EU:s gränser och över det faktum att så många av dessa inte får tillgång till en rättvis asylprocess. Ur ett humanitärt perspektiv är dagens situation oacceptabel, sade Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren vid konferensens inledning.

En av de stora frågorna som diskuterades under konferensen var problemet med tillgången till Europa. En slutsats är att detta är en svår nöt att knäcka, men att det system vi har idag måste förändras så människors skyddsbehov respekteras. En rekommendation är att samla goda exempel på hur människors skyddsbehov inom Europa kan tillgodoses på bästa sätt. Ytterligare en fråga var att artikel 31 i flyktingkonventionen måste respekteras så att man aldrig kan straffas för illegal inresa om man har skyddsbehov.

– Ett förslag som lades fram under konferensen var också att inrätta oberoende övervakning, av till exempel organisationer, vid båda sidor av Europas gränser samt ge förbättrad utbildning för gränspolis, säger Alexandra Segenstedt, jurist och flyktingansvarig i Svenska Röda Korset.

Deltagarna under konferensen framhöll att flera legala vägar för migration måste införas. Även ömsesidigt erkännande av positiva beslut måste vara en del av harmoniseringen i Europa och inte som idag där bara negativa beslut av asyl erkänns. En gemensam asylpolitik kräver solidaritet och delat ansvar mellan medlemsstaterna. Ett exempel som lyftes är ett pilotprojekt där asylsökande som befinner sig på Malta efter överenskommelser bereds möjlighet att bosätta sig i andra länder som Frankrike, Spanien och Italien. Malta är exempel på en nation som hittills fått ta oproportionerligt stort ansvar. Inget lätt avsnitt, var de flesta överens om, stor solidaritet och stor medvetenhet avseende det delade ansvaret krävs för att föra detta från avgränsat pilotprojekt till att omfatta hela unionen.

– Vad händer med de miljoner migranter som är i rörelse och inte når fram till gränsen? Dessa står det inget om i Stockholmsprogrammet, sa Trygve G. Nordby, avgående undergeneralsekreterare för Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen. Han efterlyser ett bredare anslag i arbetet med gemensam asylpolitik som tydligare baseras på mänskliga rättigheter.

För ytterligare information kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon:               0730-40 4801         0730-40 4801

 Lämna ett svar