Den 6 juni är Sveriges nationaldag

امروز ششم جون روز ملی سویدن است

Varför firar vi nationaldag den 6 juni?

Varför firar vi nationaldag den 6 juni?

Ett ofta återkommande svar på frågan är att Gustav Vasa skall ha valts till kung i Strängnäs den 6 juni år 1523. En annan förklaring är att det beror på händelser år 1809. Den 6 juni detta år erhöll, hävdar många, Sverige en ny regeringsform. Det gustavianska enväldet avskaffades och vi fick ett styrelseskick som grundade sig på Montesquieus idé om maktdelning mellan kung och folkvald församling. Det var förvisso inte demokrati, men det var början på utveckling mot demokrati.

Sanningen är dock att båda begivenheterna av allt att döma är sekundära i förhållande till utpekandet av den 6 juni som högtidsdag. Om någon enskild person skall hållas ansvarig är det varken Gustav Vasa eller 1809 års män utan Artur Hazelius, som redan hade börjat arrangera flaggfester på Skansen den 6 juni när någon räknade ut att dagen ifråga kunde firas till åminnelse av 1809 och 1523. För övrigt är just dessa två historiska händelser oväsentliga, sett till datumsammanhanget. På 1500-talet hade vi juliansk kalender, vilket innebär att Gustav Vasa i själva verket valdes till kung ett tiotal dagar senare. Det som hände den 6 juni 1809 var endast att hertig Karl (den blivande Karl XIII) skrev under den nya regeringsformen, vilket var en förutsättning för att han skulle kunna tillträda som kung. Regeringsformen trädde inte i kraft förrän de fyra ständerna i riksdagen hade godkänt den, och det dröjde ytterligare ett tjugotal dagar innan ett hårt pressat bondestånd gav med sig och accepterade nyordningen.

**Enligt en rolig **skröna hade firandet den 6 juni med vädret att göra. Hazelius flaggfester hade två huvudsakliga syften: dels ville han ha betalande besökare till det nystartade Skansen, dels ville han lära stockholmarna hur den svenska flaggan (som fram till mitten av 1800-talet hade varit en marin angelägenhet, inget för folk på landbacken) såg ut. Flaggfesterna arrangerades under flera dagar, både sommar- och vintertid, till exempel den 6 november (Gustav II Adolfs dödsdag) och den 30 november (Karl XII:s dödsdag). Av lätt insedda skäl var stockholmarnas vilja att gå till Skansen och fira utomhus större i juni än i november. Enligt skrönan lär Hazelius ha utvärderat en synnerligen regnig juni och kommit fram till att det räckte med en flaggfest påföljande år. Att valet föll på den 6 juni skall ha berott på att det hade regnat minst den dagen, det vill säga flest stockholmare hade mött upp just då.

**Jag vet inte **om skrönan är sann, men den kan mycket väl vara det. Huvudskälet till att juni blev utvald månad var i vilket fall som helst klimatet. Sommarhelger är bättre, sett ur friluftssynvinkel, än vinterhelger. På detta sätt skapades vid förra sekelskiftet det som kom att betecknas som Svenska flaggans dag. Före första världskriget var detta en strikt Stockholmsangelägenhet. Under trycket från storkriget på kontinenten och behovet av nationell uppslutning kring gemensamma symboler förvandlades Svenska flaggans dag på 1910-talet till en storfest på Stadion, med kunglig inramning och med flaggutdelning till föreningar.

Sedan fortsatte utvecklingen. När en tradition väl har fått vind i seglen skapar den lätt rutiner och börjar legitimera sin existens. Viktiga reformer har spikats av riksdagen just den 6 juni. 1983 fick Svenska flaggans dag status som nationaldag, 1996 som salutdag och 2005 som helgdag.

https://www.svd.se/varfor-firar-vi-nationaldag-den-6-juni

 

 Lämna ett svar