Årsmöte Afghanska Föreningen i Sverige

Årsmöte Afghanska Föreningen i Sverige.

2010-03-28 ABF Fabian Salen, Stockholm

§ 1 Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande förklarar årsmötet öppnat

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Abdullah Shewali valdes till mötets ordförande

Harif Marouf valdes till mötessekreterare

§ 3 Val av justerare tillika rösträknare

Nasim Sahar valdes till justerare tillika rösträknare

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande justeringar och diskussioner i frågor gällande val, och föreningens engagemang.

§ 5 fastställande av röstlängd

Fastställdes enligt närvarolistan initialt till 23 personer.

§ 6 Föreningsstämmans behöriga utlysande

Mötet fann att föreningsstämman var behörigt utlyst

§ 7 Adjungeringar

Inga adjungeringar var aktuella

§8 Dragning av föreningens ekonomiska läge samt kortare verksamhetsberättelse

Farida Zeerak redogjorde för föreningens verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår 2009.

Farida Zeerak stod fast vid föreningens stadga, och utefter detta påpekade att Afghanska Föreningen är och förblir en opolitisk förening.  Zeerak redogjorde för föreningens arbete i frågan om asylsökande Afghaners rättigheter, för att skydda och värna om deras rättigheter så har föreningen haft möten med andra föreningar, deltagit i ett möte med den Afghanska Ambassadören i Norge samt haft konversationer med myndigheter kring denna fråga.

Ordförandeskapet har fokuserat på att fira och informera om viktiga dagar, nationaldagen, samt andra afghanska, kulturella eller religiösa högtider.

Vice Ordförande Nasim Sahar har varit aktiv som representant för föreningen hos parlamentet och deltagit i möten med VP och SAK då dessa la upp punkter hos parlamentet kring asylsökande afghaners situation i Sverige. Tydligare redogjörelse finns på föreningens hemsida.

Afghanska Föreningens webbsida har utvecklats sedan förra året, det finns information kring Afghanistan  men Nasim Sahar påpekade att det fattas tydligare engagemeng från medlemmar när det gäller feedback.

Iranska Riksföreningen bjöd in 5 partier från parlamentet, varav Afghanska föreningen också deltog i detta möte. Den juridisk ansvarige från Migrationsverket informerade kring asylsökandes situation där Nasim Sahar och Harif Marouf representerade Afghanska Föreningen.

Ordförande för mötet Abdullah Shewali bad följande representanter att redogöra för deras område och aktiviteter.  Assad Zeerak talade om sociala aktiviteter inom föreningen, han talade om sitt deltagande inom ABF, olika sociala projekt samt möjligheter till ekonomisk hjälp för föreningen. Mohammed Naim redogjorde för de religiösa aktiviteterna inom föreningen.

Synpunkter:

Rahima Ehrari bad föreningen att diskutera en möjlighet till att lägga ner alla olika kommitteer för att fokusera och förbättra föreningens effektivitet.

Ahmad Zia tycker att ungdomar ska bli mer engagerade i föreningen och att webbsidan bör kontrolleras oftare. Amin Wejdan anser att den Afghanska Föreningen bör ta hjälp och ha samarbete med andra Afghanska föreningar.

Said Raouf Ghorbandi och Anwar Farzam vill komma på ett sätt att öka medlemmars entusiasm och engagemang för att vara mer aktiv inom föreningen.

Rahmatullah Hassan gav tydliga riktlinjer för hur man bör lösa de ekonomiska problemen inom föreningen.

Slutsats av dessa synpunkter drogs av Abdullah Shewali som sade att för föreningen skall fungera så bör det skrivas ett nytt plan där man fokuserar på nya medlemmar, reducera föreningens skulder, engagera ungdomar och kvinnor inom föreningen och ha lockande events för Afghaner i Sverige. 

Abdullah Shewali föreslog att i och med den nya ordförandeskapets tillträde så bör den gamla bli fri från ansvar, vilket alla medlemmar röstade för.  Valberedningen samt andra kommitteer tackade Farida Zeerak för hennes arbete i flera år, som ordförande i Afghanska Föreningen. Å föreningens vägnar så fick Zeerak  blommor som tack för hennes arbete.

§ 9 Presentation av valberedningens förslag till styrelseposter

Ett yrkande om att lägga in en punkt om en presentation av valberedningens förslag till styrelsen röstades igenom med majoritet gällande Valberedningen förslag att ett större möte bör hållas för att ge alla möjligheten till att nominera sig själva till övriga styrelseposter. Sammankallande i valberedningen Harif Marouf, redogjorde för valberedningens nominering till styrelseposter.

§ 10 Val av ordförande

Sammankallande i valberedningen Harif Marouf , redogjorde för valberedningens nominering

till ordförande. Mötet biföll valberedningens förslag och valde Nasim Sahar till

ordförande för verksamhetsåret 2010.

§ 11 Val av ekonomi ansvarig

Sammankallande i valberedningen Harif Marouf, redogjorde för valberedningens nominering till

ekonomi ansvarig. Mötet biföll valberedningens förslag och valde Rahmatullah Hassan till ekonomi ansvarig för verksamhetsåret 2010

§ 12 Val av övriga ledamöter

Valberedningen redogjorde nomineringar till övriga

ledamöter. Justering av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 23 personer

Sammankallande i valberedningen Harif Marouf, redogjorde för valberedningens nominering till

övriga ledamöter.  Stämman beslutade om att en ledamot i taget ska behandlas.

Justering av röstlängden till 23

Mötet biföll valberedningens förslag och valde dessa följande personer till vardera positioner för verksamhetsåret 2010

– Rahima Ehrari som styrelseledamot

– Rahila Atash som ansvarig för Kvinnofrågor

– Khudad Fetrat som Kulturansvarig

– Mohammad Naim som ansvarig för religiösa aktiviteter

– Mohammad Nazir  som Eventansvarig

– Ahmad Zia som ansvarig för Ungdomsfrågor

– Ordförande för kontroll av föreningens aktiviteter; Assad Zeerak, hjälps av följande medlemmar; Amin Wejdan och General Ghafar

§ 13 Val av valberedningen inklusive sammankallade

Mötet valde Aziz Hassas, Aziz Guara, Hakim Khaliq, Said Raouf Ghorbandi, Shabir Badakhshi och Harif Marouf till valberedningen

Mötet valde Harif Marouf till sammankallande/representant för valberedningen

§ 15 Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår

Budget och ekonomi bör diskuteras av den nya styrelsen och ekonomi ansvarige.

§ 16 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

120 kronor/person

§ 17 Motioner

Inga motioner hade inkommit till mötet

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 19 Stämmans avslutande

Mötesordförande Abdullah Shewali tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Sekreterare: Harif Marouf

Närvarande:

Farida Zeerak

Assad Zeerak

Rahila Atash

Rahima Ehrari

Anwar Farzam

Rahima Farzam

Ghafar Jalali

Nasim Sahar

Zuhra Sahar-Babak

Mohammad Naim

Abdullah Shewali

Aziz Hassas

Amin Wejdan

Mohammad Nazir

Said Abdul Raouf Ghorbandi

Harif Marouf

Khaliq Mohammadi

Zia Ahmadi

Rahmatullah Hassan

Khodadad Fetrat

Said Akram

Daoud Ahmad Zai

Said Kazem

M.Osman DaneshLämna ett svar