ترينر تيم های واليبال تيم کابل (A,B )

اجمل حبيبی

 اجمل حبيبی در سال  1973 تولديافته است . وی دارنده کمربند سياه دان 4 در تکواندو ميباشد . اجمل حبيبی در شهر کابل مسئوول کلپ تکواندو و 15 سال ترينر آن بود . وی دو سال سکرتر جنرال فدراسيون تکواندو در افغانستان و در زمان مهاجرت مسئوول فدراسيون در پشاور بود

 

در مدت زمان اقامت  در شهر ستوکهولم کلپ تکواندو را ايجاد نمود که دو شاگرد وی عضويت تیم سويدن را دارا ميباشند . اجمل حبيبی به همکاری ورزشکاران ديگر تيمهای واليبال را 4 سال قبل ايجاد وتاکنون ترينرآن ميباشد . Lämna ett svar