گزارش ازملاقات هيئت انجمن افغانها با رئيس عمومي اداره مهاجرت مورخ 18 جنوري 2008

بتاريخ 18 جنوري 2008هيئت انجمن افغانها در سويدن با هيئت رهبري اداره مهاجرت در مقر آن اداره واقع سولناي شهر ستوکهولم ملاقات نمود . درين ملاقات هيئت  انجمن افغانها شامل آقاي  بنگت کريستيانسون سکرتر جنرال کميته سويدن براي افغانستان ،آقاي اندرش ساندکويست رئيس بورد مشورتي ـ حقوقي براي پناهجويان ،آقاي  نسيم سحر معاون انجمن افغانها وآقاي دکتور دشتي نماينده پناهجويان افغان

و جانب اداره مهاجرت آقاي دان الياسون رئيس عمومي اداره مهاجرت ، يواکيم هوگوسون مسوول  حقوقي اداره مهاجرت،ستيفان رولاندر کارشناس امور افغانستان ( موصوف جديداٌ درين پست مقرر گرديده  و چند سال قبل مسوول بخش افغانستان در اداره مهاجرت بود )، اندرش ريدن تحليلگرويوهان از بخش اطلاعات  در اداره مهاجرت حضور داشتند .اين ملاقات در حدود دو ساعت طول کشيد . در آغاز آقاي دان الياسون هدف از ملاقات واجنداي جلسه را توضيح داده وسپس از مسوول حقوقي اداره مهاجرت آقاي يواکيم هوگوسون که تازه درين پست مقرر گرديده خواهش نمود تا در مورد حکم اداره مهاجرت در مورد يک مرد تنهاوارد شده افغان باشنده قندهار افغانستان معلومات بدهد و دلايل حکم اداره مهاجرت که حيثيت خط مشي رادر مورد پناهجويان افغان ازمناطق” درگيري مسلحانه” دارد ، معلومات ارائه نمايد . آقاي يواکيم گفت که اين حکم در حقيقت در مورد ” موانع اجرائي ” صادر شده ووضعيت عمومي قندهار را مورد بررسي قرارداده و اينکه درآنجا ” درگيري مسلحانه ” جريان دارد ، تصميم گرفته شد تا همچو افراد به شهر کابل فرستاده شوند . وضعيت کابل بهتر از قندهار است و ” درگيري مسلحانه ” در آنجا جريان ندارد . در حال حاضر ازين فيصله يکنفر به” محکمه مهاجرت”  شکايت نموده است . آقاي دان الياسون دو نکته را علاوه نمود که اين در مورد يک مرد تنها واردشده (يعني مجرد و شامل حال اطفال و زنان که  شبکه اجتماعي نداشته باشند، نميگردد ) واز قندهارميباشد . اوافزود که ديده شود سيستم عدلي سويدن چي ميگويد واميدواريم که قضاوت عيني صورت گيرد .سپس اندرش ساندکويست نماينده حقوقي انجمن افغانها رشته سخن را  بدست گرفته وحکم اخير اداره مهاجرت را مورد انتقاد قرارداده وگفت که آيا عاقلانه خواهد بود که به کابل مانند کوسووا نگاه نمود وبه آنجا پناهجويان را روان کرد. آيا اين کفايت ميکند که تنها امکان کارپيداکردن دليلي براي عودت افغانها باشد . من فکر نميکنم که اين حکم درست ومناسب باشد . بعداٌ آقاي  بنگت کريستيانسون سکرتر جنرال کميته سويدن براي افغانستان پيرامون اوضاع سياسي ـ اجتماعي و امنيتي صحبت نموده گفتند که وضعيت سياسي ـ اجتماعي و امنيتي بطور اسفناک تغيير يافته است . درين شرايط چند کشور ميخواهد که افغانها را به کابل ديپورت کنند . زمستان سرد وضعيت را بدتر ساخته وبهمين جهت بوده که وزارت خارجه افغانستان از کشور ايران خواسته تا پروسه اخراج افغانها را از ايران متوقف بسازد که احمدي نژاد رئيس جمهور ايران وضع افغانستان را نسبت به نخست وزير سويدن بهتر درک کرده و امر متوقف شدن اخراج افغانها را صادر نموده است . چرا کابل بعنوان پناهگاه داخلي انتخاب شده و يا چراتنها شش ولايت افغانستان بمثابه مناطق ” درگيري مسلحانه ” قلمداد گرديده اند که دلايل آنرا نميداند و درحاليکه تعداد اين ولايات بيشتر ميباشد .  آقاي بنگت ازموجوديت يک ماده پيرامون  اخراج اجباري افغانها در قراردادسه جانبه که چندي قبل تمديد گرديده ، بشدت انتقاد نمود . آقاي بنگت همچنان پيرامون منابع غرض استفاده براي حکم اداره مهاجرت پرسشهاي نموده وبا دلايل بسيار قوي آنرا مورد سوال قرار داد . صحبتهاي آقاي بنگت بسيار مستدل و بينهايت عالي بوده و آقاي اندرش نيز با انتقادات جدي درست بودن حکم اداره مهاجرت را زير سوال قرار داد . آقاي دان الياسون در هر مورد خودش از موضع اداره مهاجرت دفاع مينمود . بحث هاي سه نفر بسيار جدي و جالب بود . آقاي نسيم سحر نيز درمورد وخيم شدن وضعيت امنيتي ، حادثه اخير در کابل ، وضعيت اجتماعي ، اقتصادي وسياسي صحبت نموده و هم بحث پيرامون اخراج افغانهااز سويدن و ايران در مطبوعات افغانستان و مقايسه سياست پناهندگي هومانيستي سويدن با جمهوري اسلامي ايران تماس گرفت و در مورددستگيري و تصميم اخراج پناهجويان افغان از سويدن بتاريخ 29 جنوري سوالات نمود . همچنان دکتور دشتي در مورد وضعيت امنيتي و سياسي صحبت نمود و از سياست کنوني پناهندگي سويدن انتقاد کرد . بعد از صحبتهاي بسيار مستدل هيئت انجمن افغانها وبويژه استدلال بنگت کريستيانسون که واقعاٌ در سطح عالي بود  وايراد هاي حقوقي اندرش ساندکويست ، آقاي دان الياسون گفت که وقوع حوادث تروريستي ،بي امنيتي ، وضعيت فاجعه آور انساني ، عدم رعايت حقوق بشر وغيره وغيره دليلي براي کسب پناهندگي در سويدن نيست . فيصله اداره مهاجرت بايد از لحاظ حقوقي مورد سوال قرار گيرد ونه از لحاظ دلايل  انساني . صرف محکمه ميتواند حکم اداره مهاجرت را زير سوال قرار دهد و آنرا فسخ نمايد . عنقريب يعني در ماه فبروري” محکمه مهاجرت  ” در باره يک قضيه در مورد يک پناهجوي افغان است که از حکم اداره مهاجرت پيرامون رفع موانع تحقق شکايت نموده ، فيصله خواهد نمود .رئيس اداره مهاجرت گفت : ما اميدوارهستيم که در فيصله ” محکمه  مهاجرت ” آن جهات که را که ما آنرا ناديده گرفته ايم ، برملا گرددو يک تصميم عادلانه و واقعبينانه صادر شود . بعد از فيصله محکمه ما بازهم نشست خواهيم داشت ونواقص و کمبوديهاي فيصله خود مان را بازبيني خواهيم نمود . در اخير ماه فبروري 2008بازهم از شما دعوت خواهيم کرد و يکبار ديگردرمورد وضعيت افغانستان بحث خواهيم نمود . فقط به انتظار فيصله ” محکمه  مهاجرت ” در ماه فبروري !با تأسف که رئيس اداره مهاجرت هيچگونه وعده بخاطر متوقف ساختن دستگيري و اخراج پناهجويان افغان نداد . ما بايد اين مسئله را وسيعاٌ در مطبوعات سويدن پخش کنيم تا اذهان عامه را عليه اخراج پناهجويان افغان از سويدن آماده سازيم . در پايان سخن ، کوشش نمائيم تا دوست عزيز ما که از حکم اداره مهاجرت به ” محکمه مهاجرت ” شکايت نموده در قضيه خود برنده گردد ، زيرا برنده شدن ايشان در محکمه برنده شدن همه متقاضيان پناهندگي افغان ميباشد . اين دوست ما که فکر ميکنم در مالموباشد ، لطفاٌ با ما در تماس شود تا ماهم مواد لازم را در اختيار ايشان قرار دهيم . اين اولين دوسيه يک پناهجوي افغان پيرامون رفع موانع تحقق  در محکمه  مهاجرت در سويدن است            

   به اميد موفقيت در محکمه !

 گرداننده سايت   

گزارش ازاولين ملاقات هيئت انجمن افغانها با رئيس عمومي اداره مهاجرت سويدنLämna ett svar