!!یک مرد فریبکار افغان که زنان و دختران هموطنش را فریب میدهد

اخیراَ یک خانم افغان با انجمن افغان ها در سویدن تماس گرفته در مورد یک مرد فریبکار افغان که تا اکنون توانسته است چند دختر و زن افغان را در سویدن فریب بدهد اطلاع دادند.

گفته میشود این مرد که حدودی 30 سال عمر دارد در گام نخست با زنان و دختران افغان از طریق انترنیت آشنایی حاصل نموده و بعداَ با آنها ملاقات میکند. او در جریان زمان آشنایی با مهارتی که دارد اعتماد زنان و دختران را کسب نموده و با سوء استفاده از احساسات شان از آنها پول بدست میآورد.

گفته میشود مرد مذکور به بهانه های مختلف مثلاَ این که به طور غیر مترقبه با یک مشکل اقتصادی روبرو شده و به پول شدیداَ نیاز دارد از زنان مذکور پول قرض میکند. اما این قرض ابداَ باز پرداخت نمیشود.

لازم به یاد آوریست که شخص مذکور خیلی زرنگ بوده، اطلاعاتی را که در مورد خودش ارائه میدارد، مانند اسم و آدرس و ….. همه نادرست میباشد. زرنگی این مرد به حدی است که گفته میشود او دارای Skyddat Identitet میباشد. ( Skyddat Identitet یا (هویت محافظت شده/هویت مخفی) در سویدن به کسانی داده میشود که مورد تهدید قرار دارند و به همین دلیل آدرس و اطلاعات تماس در مورد آنها مخفی نگهداشته میشود. مثلاَ در هنگام فرستادن پول از طریق Swish (سویش) اسم و آدرس اصلی آنها برای فرستنده ظاهر نمیشود). به عبارت دیگر با وجود آن که او از دیگران پول بدست میآورد، اثری برای ردیابی از خود بجا نمیگذارد.

گفته میشود یکی از قربانیان این مرد فریبکار نزد پولیس نیز مراجعه نموده است ولی بنابر عدم موجودیت اسناد و مدارک کافی پولیس نتوانسته مرد مذکور را ردیابی نماید.

هرگاه همه افرادی که توسط او فریب داده شده اند به پولیس شکایت نمایند ممکن است پولیس به کمک همه معلومات بدست آمده بتواند به این مرد فریبکار دست یابد.

برای محافظت از خود در برابر این مرد فریبکار و افراد همانند او باید نکات ذیل را در نظر داشت:

  1. در هنگام آشنایی با اشخاص خصوصا از طریق انترنیت خیلی محتاط باشید.
  2. هویت (اسم،شمارۀ شناسایی، آدرس) و حتی اطلاعات در مورد خانوادۀ شخصی که میخواهد با شما وارد یک رابطه شود را کنترول نموده و صرفاَ به اطلاعاتی که او خودش در مورد خود و خانواده اش در اختیار تان میگذارد اعتماد نداشته باشید.
  3. در مورد فرستادن پول خیلی محتاط باشید.
  4. هرگاه شخص مذکور برای تان پیشنهاد نماید تا با او به خارج از کشور به سفر بروید، در این مورد خیلی محتاط باشید.
  5. ممکن این شخص به تنهایی عمل ننماید و افرادی دیگری را به نام خواهر،برادر،پدر یا مادرش به شما معرفی نماید. تا بدین وسیله اعتماد هرچه بیشتر تان را بدست بیآورد. در همچو حالات در مورد سایر اعضای به اصطلاح خانوادۀ او نیز از احتیاط کار گرفته و در مورد ایشان اطلاعات بدست بیآورید.
  6. اگر این مرد قبلاَ شما را فریب داده است و شما در این مورد سکوت اختیار نموده اید لطفاَ اکنون به پولیس مراجعه نموده در مورد او شکایت کنید. اطلاعاتی را که شما در اختیار پولیس میگذارید، ولو اگر اندک هم باشد ممکن در رد یابی این شخص خیلی مفید واقع گردد.
  7. و بالاخره با احتیاط عمل نموده و نگذاریید تا همچو افراد فریبکار برای تان درد سر ایجاد نمایند.


Lämna ett svar