گفتگو با مصطفی پنجشیری چهره سرشناس افغانتبار در سویدن

به سلسله معرفی چهره های ممتاز افغانتبار در سویدن در برنامه شماره (۱)
گفتگوی خودمانی با مصطفی پنجشیری نویسنده ، دیباتور ورزیده و سرشناس ترین چهره افغانتبار در سویدن
با گرداننده گی خانم فریبا چرخی و آقای نسیم سحرLämna ett svar