گزارش شوراي مسيحان سويدن پيرامون کمبوديها در سياست پناهندگي سويدن

امروز دوشنبه مورخ 23 ماه نوامبر 2009 ، شوراي مسيحان سويدن که توسط خانم اگنيتا گوستاوسون ، ژورناليست آزاد و مدافع حقوق پناهجويان يکجا با يک گروپ کاري متشکل از ميکايل ويليام رئيس ( فار ) ، اندر سوندکويست و بوسي يوهانسون حقوقدانان از دفتر مشورتي براي پناهندگان و پناهجويان ، جوج جوزف ار کارتاس ، دانيل کاليرو ، يان يوهانسون ، و کريستينا هيلکويست تهيه شده ، پخش شد. اين گروپ کاري ده ها دوسيه پناهجويان را مورد مطالعه قرار داده است . اين گزارش به پارلمان سويدن راجع گرديده است

در گزارش آمده است که کليسا ها در سويدن به اشکال مختلف با پناهندگان و مسايل پناهندگي کار نموده وصداي اعتراض خود را بخاطر رفع نواقص در زمينه بررسي دوسيه هاي  پناهجويان که از جنگ ، شکنجه و ستم فرار نموده اند ، بلند مينمايد. در راپور شوراي مسيحان سويدن، نواقص  در شش بخش اساسي برجسته شده است

 يک ـ قضاوت در مورد وضعيت کشور هاي مختلف داراي کيفيت بلند نميباشد

 درين بخش به نقيصه قضاوت محکمه مافوق مهاجرتي سويدن در مورد عدم موجوديت ” درگيري مسلحانه ” در عراق اشاره شده است ونتيجه شده است که در حقيقت برگشت قضاوت به اداره مهاجرت صورت گرفته که بيانگر عدم کارآيي سيستم جديد قضايي درزمينه را مينمايد. درين بخش بازهم به کمبودي ديگر اشاره شده وآن اينکه اداره مهاجرت به گزارش نهاد هاي بااعتبارو مستقل مانند کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان ، امنيستي  کمتر توجه مينمايد  . محکمه هاي مهاجرتي به منابع انتخاب شده  معين اعتماد مينمايد . آن محکمه  فيصله صادر کرده که مشوره هاي کميشنري عالي ملل متحد حيثيت واعتبار قانوني در سويدن نداشته ومساوي با يک منبع عادي ديگر اعتبار دارد . محکمه همچنان موضعگيري عجيب ديگر اختيار نموده وآن اينکه باوجود شناسايي موجوديت نقص حقوق بشر در بعضي کشور ها تذکر داده که از پوليس و مقامات امنيتي کشور مدنظر ميتوان کمک گرفت . مثلاٌ ميتوان همجنس باز در افغانستان بود و آنرانبايد بنمايش گذاشت.  درين بخش در مورد احکام محکمه مافوق مهاجرتي پيرامون پناهجويان از کشور هاي متخلف و منجمله افغانستان  تماس گرفته شده است  . در مورد حکم محکمه مافوق مهاجرتي سويدن در مورد پناهجويان افغان اشاره شده که باوجود وضعيت ناآرام در افغانستان و موجوديت ” درگيري مسلحانه ” بمفهوم حقوقي آن محکمه مافوق حکم صادر ميکند که ميتوان پناهويان افغان را به نقاط ديگر کشور مثلاٌ کابل ديپورت نمود . باوجوديکه اين پناهجو هيچوقت در کابل نبوده وهيچگونه شبکه اجتماعي در آنجا  نداشته وحتي پول و مسکن در اختيار ندارند و اين همه در مخالفت با  مشوره هاي کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهجويان وکميته سويدن براي افغانستان  انجام يافت

 دو ـ فرار از خشونت : اشخاصيکه از جنگ فرار کرده اند ، اينها حق  پناهندگي دريافت نکردند ، به دليل اينکه اينها نتوانستند که تهديد شخصي را به اثبات برسانند . کسانيکه از جنگ در افغانستان وعراق فرار ميکنند ، اين دليل به عقيده اداره مهاجرت کافي نيست و تا چندي قبل از سومالي و پايتخت آن موگاديشو چنين بود . اکنون در حکم جديد محکمه مافوق مهاجرتي در مورد سومالي تغيير يافته است .در قانون جديد دلايل انساني وجود ندارد و بعوض آن ” وضعيت ويژه غم انگيز ” جاگزين شده است

 سه ـ عدم درک دلايل مذهبي بخاطر پناهندگي

در گزارش آمده که در بسا عرصه هاي جامعه سويدن  يکنوع بيسوادي  مذهبي مشاهده ميگردد که اين خود در ادارات مهاجرتي سويدن نيز بازتاب يافته است . نمونه ها زياداست . مثلاٍ در قانون اساسي عراق آمده است که آزادي مذهبي در کشور وجود دارد اما درهمين قانون اساسي گفته ميشود که هيچ قانوني نميتواند در مخالفت با قوانين اسلامي  در عراق قرار گيرد. اما اداره مهاجرت به به قانون اساسي عراق استناد ميکند

 چهارـ کمبودي صلاحيت کلتوري . عدم بيان درست دلايل پناهندگي در مصاحبه هاي اوليه . مثال هاي فراوان داده شده و درين عرصه نقش ترجمان نيز مدنظر گرفته شده است

 پنج ـ  عدم بلانس در سيستم دوطرفته

 شرايط اساسي و بنيادي عبارت بود از مصئونيت قضايي ، علنيت بيشتر ، دوجانبه بودن سيستم و بررسي بيشتر لفظي ( زباني ) بود . اما اداره مهاجرت با امکانات بيشتر ( پول و پرسونال )  در محاکمات عرض وجود نموده اما پرداخت کم براي وکلاي پناهجويان ودسترسي ناچيز به وکيل ، ترجمان خوب نابرابري بين دوطرف موجود ميباشد

 شش ـ کمبود در عدم توجه به دلايل انساني

درين بخش اشاره به اين ميگردد که به دلايل انساني کمتر توجه صورت ميگيرد و دلايل انساني از قانون جديد اتباع خارجي حذف گرديده و ” شرايط ويژه غم انگيز ” جاگزين آن شده است . گفتني است که گزارش در تمام اين بخش ها پيشنهادات مشخص غرض اصلاح اين نواقص مطرح  ميشود .  گزارش کامل را ميتوانيد در لينک زير بخوانيد

http://www.skr.org/download/18.8615c78125078c8d3380002685/Skilda+V%C3%A4rldar_Web.pdf 

غرض معلومات بيشتر با اشخاص ذيل تماس بگيريدFör ytterligare information

:
Kristina Hellqvist, Svenska kyrkans handläggare för flykting- och integrationsfrågor,               018-16 95 00         018-16 95 00, kristina.hellqvist@svenskakyrkan.se
Misha Jaksic, SKR:s arbetsgrupp för migration och integration,               0709-14 91 89         0709-14 91 89, misha.jaksic@skr.org
Ewa Röllgårdh, ärkebiskopens pressekreterare, tfn               0705-46 96 77         0705-46 96 77 ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se

 

نسيم سحر

 Lämna ett svar