گزارشي از ملاقات ميان هيئت انجمن افغانها در سويدن با نمايندگان کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگ

بتاريخ 25 ماه اگست 2008 هيئت انجمن افغانها درسويدن با نمايندگان کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان  در دفتر کميشنري عالي ملل متحد در شهر ستوکهولم ملاقات نمود . درين ملاقات از جانب انجمن افغانها ،محترمه فريده زيرک رئيس انجمن ، نسيم سحرمسوول کميسيون امور پناهندگي انجمن و دکتور دشتي عضو کميسيون امور پناهندگي انجمن و از جانب کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان ، خانم  ارواسي پاتيل افسر بخش حمايت  حقوقي در دفتر مرکزي کابل ، خانم ليوفيجن افسربخش منطقوي اروپاي شمالي وکشورهاي بالتيک  و خانم ريبيکا کارمنددر دفتر ستوکهولم کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان وآقاي تابو موسو وکيل حقوقي برخي پناهندگان افغان (بنابر تقاضاي هيئت انجمن افغانها  بعنوان ترجمان)  حضور داشتند .                 درآغاز محترمه  فريده زيرک رئيس انجمن افغانها ضمن صحبت پيرامون انجمن افغانها در سويدن  در مورد چشمديد خويش پيرامون وضعيت امنيتي وانساني در کابل  درجريان سفر  در ماه جولاي امسال معلومات مفصل ارائه نمود . محترمه فريده زيرک در مورد ناامني ، اختطاف ، بيکاري ، نااميدي ،  افسردگي ووضعيت بد اقتصادي مردم کابل سخن گفت . او علاوه نمود که صرف ديدار ازعزيزان ودوستان که مايه خوشي وي بوده و متباقي رويدادها ، حوادث وچشمديدها به کابوسي مبدل شده که تاکنون ذهن وي را آرام نميگذارد . سپس آقاي نسيم سحردر مورد اعتراضات گسترده پناهجويان افغان وبويژه مارش افغانها از شهر نورشوپنگ تا ستوکهولم و اعتصابات غذايي پناهجويان افغان ؛ وضعيت امنيتي افغانستان ؛ قراردادسه جانبه که زمينه اخراج اجباري پناهجويان افغان را مساعد ساخته ؛ تعبير متفاوتي کميشنري عالي ملل متحد و مقامات سويدني از قرارداد سه جانبه وبي اهميت شمردن توصيه هاي آن کميشنري از جانب اداره مهاجرت سويدن ؛ غير حقوقي خواندن قرارداد سه جانبه از جانب وزارت خارجه افغانستان ؛ تصاميم متحدالمال اداره مهاجرت سويدن در مورد پناهجويان افغان که برمبناي ارقام وگزارشهاي کهنه و غير موثق استوار بوده وبدنبال آن صدور حکم از جانب محکمه مافوق مهاجرتي سويدن که کاملاٌ يک فيصله سياسي وتحت يک فشار صادرشده ؛ ابراز حمايت ازاقدام اخير کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان بخاطر متوقف ساختن اخراج اجباري پناهجويان افغان از سويدن  به کابل صحبت نمود . نسيم سحر به ادامه گفت که افراديکه در معرض خطر اخراج اجباري قراردارند ، مدت طولاني در سويدن زندگي کرده اکثريت شان کارهاي ثابت داشتند . برعلاوه آنعده  متقاضيان پناهندگي مجرد که در معرض خطر اخراج قراردارند ،  کتگوري هاي زير نيز شامل آن ميباشد : آخرين فرد خانواده ؛ افراد مريض ؛  افراديکه به مسيحت گرائيده؛ اقليتهاي مذهبي بطور مثال سکها ؛ افرادي داراي اطفال نوزاد در سويدن ويا خانمهاي باردار … نسيم سحر  خاطر نشان ساخت که در افغانستان ” مناطق امن دايمي ” وجود ندارد .اين مناطق پيوسته در حالت تغيير ميباشد . ازين لحاظ انجمن افغانها مخالف شديد اخراج پناهجويان به جبروزور به مناطق به اصطلاح ” امن ” ميباشد .  معاون انجمن افغانها گفت  : ما مخالف  موجوديت مادهء امکان اخراج اجباري در”  قرارداد سه جانبه”  هستيم . اما همزمان ما از برگشت داوطلبانه افغانها حمايت مينمائيم  . به تعقيب ، آقاي دکتور دشتي از وضعيت بد پناهجويان افغان حرف زد وبعنوان دکتور حالت دشوار  رواني و فزيکي آنها را بيان نمود . او افزود که اکثريت اين پناهجويان کارهاي دايمي داشتند ومصروف کار وتحصيل بودند . آقاي دشتي در مورد مسووليت کميشنري عالي ملل متحددر امور پناهندگان در زمينه فشار بالاي مقامات سويدني وهم مخالفت آن کميشنري با اخراج پناهجويان افغان به مناطق به اصطلاح ” امن ” تاکيد ورزيد . بعداٌ سوالاتي از خانم ارواسي پاتيل صورت گرفت که آيا کميشنري عالي ملل متحد در امورپناهندگان قرارداد سه جانبه را تمديد خواهد نمود ؟سپس خانم ارواسي پاتيل صحبت نموده گفت که ” من با شما  درمورد وضعيت افغانستان کاملاٌ موافق هستم . اخيراٌ وضعيت امنيتي بدتر شده است ”.   ازينرو او از مقامات سويدني تقاضا خواهد نمود تا پناهجويان افغان را ديپورت نکنند و بويژه آنهائيکه در کابل شبکه اجتماعي نداشته باشند . او در ملاقاتيکه بانهاد هاي اجتماعي ، وکلاي حقوقي و نمايندگان وزارت خارجه دارد ، تاکيدخواهد کرد که وضعيت انساني و امنيتي در دوسه سال اخير بدتر شده و پيام ايشان  به مقامات سويدني اين خواهد بود :” توصيه هاي کميشنري عالي ملل متحد در امورپناهندگان را مراعات نمائيد! ” . او همچنان با مقامات سويدني در مورد تعبيروتفسير واحد از قراردادسه جانبه سخن خواهد گفت . خانم پاتيل افزود درصورتيکه قرارداد سه جانبه تمديد گردد ، تغييرات لازم را درآن بوجود بيآورد . اما در هر حالت اين مربوط کشورهاي سويدن و افغانستان  خواهد شدکه قرارداد متذکره را تمديد نمايند وياخير . خانم پاتيل علاوه نمود که او در سفر بعدي خويش با مقامات محکمه مافوق مهاجرتي سويدن نيز ملاقات خواهد نمود . گفتني است که آقاي تابو درين ملاقات صحبت هارا به زبانهاي انگليسي وسويدني ترجمه ميکرد و خودش نيز تفسير حقوقي از قضايا ميداد . جلسه که به ساعت يازده قبل از ظهر آغازيافته بود ، بعد از يکساعت به اميد موفقيت  وديدار بعدي پايان يافت . برطبق گزارش آقاي تابو موسو در همين روز ملاقاتي خانم پاتيل با نمايندگان انجمنهاي مدافع حقوق پناهجويان ، بعضي وکلا و نمايندگان وزارت خارجه از ساعت يک بعد از ظهر الي چهارونيم تشکيل گرديد . درين ملاقات خانم پاتيل در مورد وضعيت امنيتي افغانستان صحبت نموده و از بدتر شدن وضعيت سخن گفته و بازهم به توصيه هاي کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان اشاره نموده که بائيست مقامات سويدني آنرا در نظر بگيرند . برعلاوه راديوي سويدن گزارش مفصلي پيرامون توصيه هاي کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان در مورد عدم اخراج آنعده پناهجويان افغان که در کابل شبکه اجتماعي نداشته باشند ، پخش نمود . راديوي سويدن گزارشي زير عنوان ” کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان  در مورد افزايش خطرات درکابل هشدار ميدهد ”پخش نموده ودرآن آمده است که ارگان پناهندگي ملل متحد  در مورد بدتر شدن اوضاع در افغانستان وپايتخت آن کابل در چند سال اخير تاکيد ميورزد . بقول ارواسي پاتيل اخراج پناهجويان افغان به کابل توام با خطر ميباشد . گزارش مي افزايد که اکنون  خانم پاتيل در سويدن بسر ميبرد و تاکنون وي منجمله با نمايندگان اداره مهاجرت ، وزارت عدليه وپليس  ملاقات کرده است . به اساس گفته خانم پاتيل در چند ماه اخير وضعيت در کابل بطور بسيار جدي خراب شده ،  دايماٌ حملات  رخ داده ، بمهاي  انتحاري و اختطاف بيشتر گرديده است . طالبان از اطفال بمثابه بمهاي انتحاري استفاده ميکنند . ادارات سويدني فکر ميکنند که وضعيت در کابل بحدي خوب است که ميتوان  آنعده متقاضيان پناهندگي که درخواست پناهندگي شان رد شده به کابل ديپورت کرد . اما اين ارزيابي ادارات سويدني  نادرست ميباشد .  خانم پاتيل علاوه نموده گفت : ” ما براي مقامات سويدني تاکيد ورزيديم که وضعيت امنيتي کابل درحد مطلوبي نيست و نبايد هيچ پناهجوي افغان  به کابل ديپورت شود وبخصوص آنهائيکه  در کابل شبکه اجتماعي ندارند ” . کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان اين مسئله را قبلاٌ نيز مطرح کرده واکنون توسط خانم پاتيل تاکيد ميگردد که بدون موجوديت شبکه اجتماعي يافتن کار در کابل بسيار دشوار بوده وعلاوتاٌ حکومت افغانستان هيچگونه برنامه اجتماعي غرض کمک به عودت کنندگان ندارد . غرض مطالعه گزارش به  زبان سويدني به اينجا کليک کنيد گرداننده سايت انجمن افغانهاLämna ett svar