گرفتاری یک پناهجوی افغان وپدر طفل خوردسال

یک پناهجوی افغان به اسم غلام حسن بکاولی ( Gholam Hassan Bakauli) که یک طفل خورد سال سه ساله هم دارد ، روز چهارشنبه مورخ 7 ماه می 2014 در شهر استاکهولم در اثنای اجرای وظیفه توسط پولیس گرفتار وبه نظارتخانه اداره مهاجرت واقع مارشتای استاکهولم فرستاده ودر آنجا تحت نظارت قرار دارد. او از جمله کسانی است که مدت حدود هشت سال قبل اقامت یکساله داشته و چهار سال قبل به وطن عودت نمود و سپس دوباره  به  سویدن برگشت ویکجابا خانمش درخواست پناهندگی داد. درحال حاضر خانواده  صاحب یک طفل سه ساله نیز میباشند . اکنون  خانم وطفل خوردسالش در حالت مخفی زندگی میکنند و نیاز به کمک دارند. یک تیم حمایت از غلام حسن در فیسبوک ایجاد شده و از تمام افغانهای عزیز تقاضا داریم که ازاین جنبش حمایت نمایند

 

Småbarnsfar gripen av Gränspolisen i Stockholm! Detta hände i onsdags, den 7 maj. Tyvärr är detta nu ännu ett case med en småbarnsfar. Gholam Hassan Bakauli riskerar just nu tvångsdeportation till Afghanistan.

نشانی فیسبوکی این حرکتLämna ett svar