گرفتاری پناهجویان افغان کماکان ادامه دارد

علیرغم تقاضای جناب علی حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از کشور های اروپایی وبخصوص سویدن مبنی برمتوقف ساختن اخراج پناهجویان افغان ، پولیس سویدن به گرفتاری پناهجویان افغان کماکان ادامه داده و در نظر دارد که به روز چهار شنبه مورخ 11 مارچ یک گروپ بزرگ پناهجویان افغان را ذریعه طیاره چارتر به کابل دیپورت نماید . پناهجویان زن شامل گروپ پناهجویان بوده واما در لیست تهیه شده وارسال شده به افغانستان نام هیچ زن  بمشاهده نمیرسد و حتی نام ها نیز دقیق نبوده است

در رابطه گرفتاری پناهجویان افغان نامه ای دریافت کرده ایم از جناب علی فیاضی بدین شرح

محترم آقای سحر، با عرض ارادت، خدمت تان عرض کنم که: لطف کنید و در سایت انجمن افغانها خبر گرفتاری دو نفر از پناهجویان افغان را که دیروز جمعه در شهر کارلستاد توسط پولیس سویدن انجام شده را نشر نمایید تا هشداری باشد برای بقیه پناهجویان بدون مجوز اقامت. هادی شخصی است که از 10 سال قبل بدینسو در سویدن زندگی می کرد. ایشان در سال 2006 مثل بقیه پناهندگان افغانی اقامت یکساله گرفت و بعد این اقامت تمدید نشد. او کار قانونی داشت و در حین کار توسط پولیس بازداشت شده است. یک شب در نظارتخانه  پولیس کارلستاد بسر برده و امروزهمراه یک پناهجوی دیگر که او هم افغانی است به نظارتخانه  اداره مهاجرت در شهر کُلرید گوتنبرگ انتقال یافته است. طبق تماسی که من با ایشان داشتم یک پناهجوی هموطن از قبل در بازداشتگاه کُلرید بوده و با این دو نفر پناهجویان بازداشتی به سه تن رسیده. شماره تماس با آنها: 0767107496
تاکید می کنم این خبر را نشر کنید تا پناهجویان دیگر مواظب باشند!!!
تشکر
علی فیاضی

 Lämna ett svar