کنسرت نذیر خارا و بصیر ارمان در شهر استاکهولم

قرار است کنسرت هنرمند مشهور افغانستان نذیر خارا و هنرمند جوان بصیر ارمان در شهر استاکهولم برگذار گردد.

زمان : هشتم جولای 2022 از ساعت 18.00 الی 24.30 ( ساعت 01.00 لوکال مسدود میگردد) .

قیمت تکت : تکت عادی ازمبلغ 470 کرون به 300 کرون و تکت ( VIP) از مبلغ 670 کرون به 400 کرون تقلیل یافت.

آدرس : Vretensborgsvägen 5 Västberga

Eventhuset

شماره تماس : 0709358516



Lämna ett svar