کمونهای گوتلند شرقی و پناهجویان کودک تنها

کمون­های گوتلند شرقی  احتمالا اولین کمونی است که برای پذیرش پناهجویان کودک تنها اعلام آمادگی خواهد کرد. جای دادن ۵۰ تن از چنین پناهجویانی در سال پیش­رو، هدف مسئولان این کمون است

کمون­های این استان با انعقاد قراردادی مشترکا این وظیفه را به عهده گرفته­اند که هر کدام متناسب با توان خود امکانات لازم برای پناهجویان کودک فراهم کنند. این امکانات می­تواند از فراهم کردن مسکن، به خدمت گماردن افرادی که بتوانند راهنمای عملی این کودکان شوند و تا مهیا کردن امکان آموزش به این پناهجویان را شامل می­شود. آمادگی کمون­های مختلف استان برای انجام امور اجرائی کودکان پناهجویی که در گوتلند شرقی پذیرفته می­شوند از این جهت حائز اهمیت است که همۀ آن­ها امکان در اختیار قرار دادن مسکن ندارند. مگنوس برگه سخنگوی هیئت­رئیسۀ کمون سودرشوپینگ  در این استان می­گوید:
«ما در سودرشوپینگ کمبود مسکن داریم، اما احتمالا می­توانیم با یکی دیگر از کمون­های استان که چنین کمبودی ندارد، در این امر به شکلی همکاری کنیم.» سخنگوی هیئت رنیسۀ کمون سودرشوپینگ تاکید می­کند که همۀ کمون­ها باید در انجام این امر مهم، یاری کنند.

منبع : سايت پژواک


Lämna ett svar