کاله لارشون عضو پارلمان سويدن به جمع تحصن کنندگان پيوست

آقاي کاله لارشون سخنگوي حزب چپ در امور پناهندگي و عضو پارلمان سويدن که به جمع تحصن کنندگان افغان پيوسته و براي يک شبانه روزاعتصاب غذايي را در حمايت از خواستهاي پناهجويان افغان اعلام نمود

درچهارمين روز اعتصاب غذايي پناهجويان افغان ، مطبوعات سويدن بطرف پناهجويان رو آوردند و خبر گرسنگي و تشنگي آنها رادر چند روزاخير بگوش مردم سويدن رساندند و آنهم زمانيکه آلارم وضعيت مرگبار اين پناهجويان را کمکهاي عاجل پخش نمودند

فوتوهاي آقاي کاله لارشون در جمع تحصن کنندگان افغان

گزارش مختصر از دومين روزتحصن و اعتصاب غذايي و فوتوها

 Lämna ett svar