پولیس سرحدی سویدن به دنبال پناهجویان در متروها

پولیس سرحدی سویدن در لباس شخصی در ایستگاه های مترو افرادی را که بدون تکت از دروازه کنترولی عبور میکنند ، مورد بازپرس قرار داده این نه تنها بخاطر عدم داشتن تکت بلکه بخاطر دستگیری پناهجویانی که اسناد اقامت ندارند

در اینباره بیشتر در سایت رادیوی سویدن بخوانید

Polisen jagar papperslösa i tunnelbananLämna ett svar