پارلمان سویدن قانون سختگیرانه پناهندگی را به اکثریت بزرگ تصویب نمود

 

امروز سه شنبه مورخ 21 جون 2016 پارلمان سویدن با اکثریت بزرگ آراء قانون سختگیرانه پناهندگی را به تصویب رساند. از جمله 315 نماینده حاضر در پارلمان 240 نماینده رای مثبت داده 45 نماینده رای منفی و30 نماینده رای مستنکف دادند. احزاب چپ و مرکز از اول اعلام داشتندکه با طرح این لایحه رای مخالف خواهند داد. احزاب مودرات و دموکراتهای سویدن طرفدار دایمی شدن قانون بودند

این قانون از تاریخ 20 جولای 2016 نافذ میگردد . بر طبق این قانون، سطح قوانین پناهندگی سویدن به پایینترین سطح اتحادیه اروپا می رسد

 

برطبق قوانین جدید پیوند های خانوادگی با شرایط دشوار انجام خواهد یافت.پناهجویانی که اقامت سه ساله دریافت میکنند حق خواهند داشت تا بدون درامد کافی خانواده های شان اقامت براساس پیوند خانوادگی دریافت نمایند درصورتیکه درخواستی در مدت سه ماه صورت گیرد؛ اما برای پناهجویانی با اقامت ” نیاز به حمایت ” شرط کار و درامد کافی مطرح خواهد شد.
برعلاوه اجازه اقامت تنها به صورت موقت داده خواهد شد. اقامت های موقت برای سه سال و 13 ماه صادر خواهد شد. برای متقاضیان شامل کنوانسیون ژنیو یعنی ” پناهنده ها ” اقامت سه ساله وبرای پناهجویان که به ” نیاز حمایت ” شناخته شوند ، اقامت 13 ماهه داده خواهدشد. این اقامت ها تحت شرایط معین قابل تمدید میباشند . البته پناهجویان سهمیه یی از این مقررات مستثنا بوده وبرای آنها اقامت دایم صادر میگردد
اقامت های موقت در صورت موجودیت کار و درامد کافی برای امرار معاش خود وخانواده و برای پناهجویان زیر 25 سال فارغ التحصیل شدن موفقانه از لیسه ها به اقامت های دایمی تبدیل خواهد شد.
این قانون شامل حال آنعده پناهجویانی خواهدشد که بعداز تاریخ 24 نومبر 2015 زمانیکه حکومت پیشنهادات جدید را مطرح نمود وارد سویدن شده و تقاضای پناهندگی شان ثبت وراجستر گردیده است . این قانون ومقررات بطور موقت برای سه سال در نظر گرفته شده است  
هدف این قانون جلوگیری از ورود بیشتر پناهجویان به سویدن است . با تصویب این قانون سویدن سختگیرانه ترین قانون را در سطح اتحادیه اروپا عملی خواهد نمود. جزییات بیشتر بعدا به نشر خواهد رسید

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/riksdagen-klubbade-igenom-nya-skarpta-asylregler

ن س

^^^^^^^^^^^^^ 

برای درک بهتر تغییرات در قانون در قدم نخست باید اصطلاحات ذیل را بدانیم

1 پناهنده یا Flykting به کسی گفته میشود که برمبنای ”کنوانسیون وضعیت پناهنده گان سازمان ملل متحد” یا Convention relating to the Status of Refugee دلایل کافی وجود داشته باشد دال براین که او بنابر تعلقات قومی، نژادی، ملی و جنسیتی یا هم داشتن عقاید مذهبی یا سیاسی و همچنان گرایش جنسیتی خود و یا تعلق به یک گروپ خاص جامعه مورد تعقیب قرار دارد.

2 افرادی که شرایط بالا را تکمیل کرده نمی توانند نظربه قوانین مشترک اتحادیۀ اروپا (Alternativt Skyddsbehövande) یا ”افرادی نیازمند به حمایت” نامیده میشوند. اینها اشخاصی اند که به طورمثال با خطر مرگ و یا شکنجه مواجه باشند یا هم خطرجدی در جنگ های مسلحانه حیات شان را تهدید نماید.

3 افرادی که شامل هیچ کدام از دوگروۀ بالا نمی شوند براساس قانون اتباع خارجی (Överigt Skyddsbehövande) گفته میشود .اینها افرادی اند که نظر به دلایل مختلف ازجمله اختلاف ها و تضاد های شدید در کشور شان نمی توانند به آنجا برگردند. زیرا دلایلی وجود دارد که آنها در کشورهای شان با تجاوزات و خشونت ها جدی روبرو شوند.علاوه بر اینها، افرادی که بنابر آفات طبیعی نمی توانند به کشورهای شان برگردند نیز شامل این دسته می گردند. 
4
Särskillt ömmande omstandigheter افرادی معیوب یا آنهایی اند که مصاب به بیماری شدید و غیرقابل علاج میباشند.

حالا ببینیم که تغییرات عمدۀ که در قانون وارد شده کدام ها اند

1 دیگر به پناهنده یا (Flykting) و همچنان (Alternativt Skyddsbehövande) یا (افرادی که نیاز به حمایت دارند) صرفاَ اجازۀ اقامت موقت داده خواهد شد. مدت اعتبار اجازۀ اقامت برای پناهنده یا (Flykting) سه سال و برای (Alternativt Skyddsbehövande) سیزده ماه خواهد بود. در صورتی که ضرورت به پناه همچنان باقی باشد اجازۀ اقامت افراد فوق تمدید میگردد.

2 افرادی که بتوانند صاحب شغل شوند و از نگاۀ اقتصادی خودکفا باشند میتوانند اجازۀ اقامت دایمی دریافت کنند.

3 به افرادی که شامل کتگوری (Överigt Skyddsbehövande) میشود دیگر اجازۀ اقامت داده نخواهد شد.

4 به افرادی مریض یا معیوب که شامل کتگوری (Särskillt ömmande omstandigheter ) میشوند صرفاَ در مواردی استثنایی اجازۀ اقامت داده خواهد شد.

5 پناهنده یا (Flykting) که اجازۀ اقامت موقت دارد صرفاَ میتواند با ”نزدیک ترین اعضای خانواده” یا Kärnfamilj [مانند همسر] در سویدن یکجا شود.

6 شاملین کتگوری (Alternativt Skyddsbehövande) یا (افرادی که نیاز به حمایت دارند) نمی توانند با اعضای خانواده های شان در سویدن یکجا شوند.

7 برای یکجا شدن با اعضای خانواده در سویدن باید پناهنده یا (Flykting) بتواند زندگی آنها را از نگاۀ اقتصادی تامین کند.

8 قانون جدید از بیستم جولای سال روان اجرا خواهد شد و برای مدت سه سال اعتبار خواهد داشت. البته این قانون شامل حال افرادی میشود که بعد از تاریخ بیست و چهارم نوامبر سال 2015 درخواست های پناهنده گی شان ثبت و راجستر شده است.

ترجمه از ض.د

منبع روزنامۀ Metro مورخ 22/06/2016

 

 Lämna ett svar