يک پناهجوي افغان به اتهام تجاوز جنسي توقيف شده است

  يک پناهجوي افغان که سال گذشته مدتي رادر نظارتخانه اداره مهاجرت گذشتانده بود، اکنون به اتهام تجاوز جنسي توقيف ميباشد

اين پناهجوي افغان سال گذشته به اثر تلاشهاي نهاد هامدافع حقوق پناهجويان از نظارتخانه اداره مهاجرت آزاد شد ، اما چندي قبل به اتهام تجاوز جنسي به يک دوشيزه سويدني در توقيف قرار دارد . اين پناهجوي افغان اتهام را رد ميکند وخود را بيگناه ميداند . اميدوارم همينطور باشد .اما همين اتهام به وضعيت پناهجويان افغان تأثير سوء خواهد گذاشتLämna ett svar