همکاری حزب محیط زیست سويدن با دولت بر سر مسئلۀ مهاجرت کاری

حزب اپوزیسیون محیط زیست سوئد( سويدن) در یک همکاری فراحزبی با دولت این کشور بر سر مهاجرت کاری قرار گرفت. به این خاطر دولت سوئد به یک کمیتۀ پارلمانی برای سازمانگری این همکاری ماموریت داد. در این مورد توبیاس بیلستروم وزیر امور مهاجرت سوئد به اتفاق میکائلا والترسون  از حزب محیط زیست مقاله‌ای مشترک در ستون مناظرات روزنامۀ صبح سوئد (دي ان )  منتشر کردند

 

بیلستروم در گفتگوئی با طالب یاس، خبرنگار گروه عربی رادیو بین‌المللی سوئد، با تائید این امر گفت دولت در این مورد قرار است به اتفاق حزب محیط زیست تحقیقاتی انجام دهد، توبیاس بیلستروم افزود چنین تحقیقاتی قرار است پیشنهادات تازه ای در مورد اساس سیاست مهاجرتی سوئد و تبدیل آن به یک سیاست مهاجرت چرخشی پیشنهاد دهد.
 وزیر امور مهاجرت در مورد سیاست مهاجرت چرخشی توضیح داد که:
مهاجرت چرخشی ترم ساده ای است به مفهموم حرکت مهاجرین بین کشورهای متبوع خود و کشور پذیرندۀ آنها به عنوان مهاجر.
توبیاس بیلستروم همکاری بین دولت و حزب محیط زیست سوئد را پروژه ای وسیع خواند و گفت: وسعت چنین همکاری ای موجب پدید آمدن گروه تحقیق پارلمانی شده است. 
میکائلا والترسون از حزب محیط زیست در این مورد به همکارمان طالب یاس توضیح داد که «ما پیش از این در زمینۀ مهاجرت نیروی کار با دولت بورژوائی به توافق رسیده بودیم و این مرحلۀ تازه، ادامۀ چنین توافقی است. در این تحقیقات قرار است دیگر قوانین مربوطه را مورد ارزیابی قرار دهیم به منظور تسهیل مهاجرت کاری. هدف دیگر این تحقیقات تسهیل بازگشت نیروی مهاجر کاری به کشور خود است.»

گزارش: طاهر جام برسنگ

taher.jambarsang@sr.se

منبع : راديو پژواک

غرض معلومات بيشتر به لينک زير مراجعه نمائيد

”Regeringspartierna och MP fortsätter att samarbeta”

 Lämna ett svar