هشت نفر جواب رد گرفتند

 

 Åtta har fått avslag

14-åriga Saras familj har fått avslag på asylansökan

:بودن
هشت نفر از اعتصاب کنندگان شهر بودن که به اخراج از سویدن بسوی افغانستان تهدید شده اند، در مورد بازبینی پرونده شان امروز از جانب اداره امور پناهندگان جواب رد گرفتند
:احمد اکلیل خلیل مشهور به ذکی سخنگوی اعتصاب کنندگان میگوید
من نمیخواهم در مورد این جواب برای اعتصاب کنندگان صحبت کنم تا زمانیکه آنها به اعتصاب شان ادامه میدهند. تمام کسانیکه اینجا هستند با آنها همکاری مینمایند
قرار اظهار اداره امور پناهندگان؛ اعتصاب کنندگان دلایل جدیدی را برای باقیماندن شان در سویدن ارائه نکرده اند به همین منظور حکم اخراج قبلی به جای خود باقی میماند

با مراجعه به گفته یکی از محاکم اروپائی، تمام مناطق داخل افغانستان خطرناک و ناامن نیستند
:قرار اظهار میکائیل ریبنویک رئیس حقوقی اداره امور پناهندگان 
به تشخیص ما از جانب اداره امور پناهندگان سویدن؛ برگشتن به ولایتهای جنوبی افغانستان خطر آفرین است اما ما مناطق جایگزین آنرا نیز امتحان میکنیم و در نظر میگیریم. شاید این افراد بتوانند پناهگاهی در کایل برای خود بیابند تا از تهدیدات در امان بمانند
زمانیکه از خبرنامه «نوردنیت» به ساعت 61:30 در محل حاضر بودند، دو نفر از اعتصاب کنندگان در شفاخانه بودند. اعتصاب وارد سیزدهمین روز خود میشود و دارد سلامتی این افراد بطور جدی به خطر میافتد
:بنا به اظهار خانم باربرو هلبری اندرشون پرستار از جانب صلیب سرخ
آدم توانائی خود را از دست میدهد و فشار خون آن پائین میآید. مغز آدم به کمبود اوکسیجن دچار میشود و ارگانهای داخلی بدن صدمه می بینند و میتواند چراغ زندگی در تمام بدن مصدوم خاموش گردد
:باربرو در ادامه اظهارات خود چنین گفت
تقریبن تمام اعتصاب کنندگان ساعاتی در شفاخانه بوده اند و به آنها سیرم زرق شده است اما این یک راه حل موقتی است و هر لحظه میتواند یکی از اعتصاب کنندگان کابوس مرگ را در آغوش بگیرد و جان خود را از دست دهد
هشت نفر افغانیکه امروز جواب رد گرفته اند میخواهند به این تصمیم جدید اعتراض کنند

برگردان به دری : س خ فطرت

 منبع : تلویزیون محلی سویدن

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/atta-har-fatt-negativt-besked?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%253A+Svtse-Nordnytt+%2528svt.se+-+Nordnytt%2529 

 Lämna ett svar