نیاز مبرم به یک اپارتمان

یکی از افغانهای مان به یک ابارتمان دو ویا سه اتاقه در شهر استاکهولم اشد ضرورت دارد . هموطنانی که خانه کرایه داشته لطفا به شماره زیر تماس بګیرند

Jasi Wadwa  tel.0737743101            wadhwa@hotmail.comLämna ett svar