نیاز به رضاکاران بخاطر کمک به هموطنان تازه وارد

ادارۀ Volontärbyrån به افرادی رضاکاری نیازمند است که با کشور سویدن آشنایی داشته و بتوانند به زبان دری حرف بزنند.
شما به صفت فرد رضا کار، یک ساعت در هفته از طریق انترنیت با آن عده از هموطنان تان که تازه وارد سویدن شده و به کمک شما نیازمند اند، در تماس خواهید بود.
علاقمندان میتوانند با Kassim Nagwere ذریعۀ تیلفون شماره 91 22 950 073 در تماس شوند.
همچنان از طریق لینک ذیل میتوان در این مورد بیشتر خواند

https://www.volontarbyran.org/fryshuset/talar-du-dari-arabiska-persiska-farsi-somaliska-amhariska-eller-tigrinjaLämna ett svar