نیاز به دو مستری موتر در یک ورکشاپ

یک ورکشاپ موتر به مدیریت یک افغان به دو نفر مستری نیاز دارد . این ورکشاپ در سولنا موقعیت دارد. 

غرض اطلاعات بیشتر به شماره تیلفون 0707747051 تماس بگیرید. Lämna ett svar