نگاهی به چگونگی پیدایش زبان ، خط و عدد در جهان

شروع سخن
زبان چیست؟
زبان وسیله است که برای رابط ، تفاهم و انتقال پیام بین آدمیان به وجود آمده است مانند دیگر موجودات زنده و حتی جمادات که هر کدام برای ایجاد رابط زبان ویژه ی خود را دارند۰
هر چند که مطا لعات زبانی در میان قدما و پیشینیان تداول داشته است، ولی اسلاف هرگز پی نبرده بودند که زبان یک کل است که از اجزا به میان آمده ، و پیوستگی اجزا آنچنان است که از هم جدا شدنی نیست۰ از این رو مطالعات و بررسی های زبانی قدما قبل از پیدایش نظریات نوین زبان شناسی ، خصوصآ مکتب زبان شناسی چومسکی بربنیاد جزئیات قرار گرفته بود، و سخن از یک نظام کل و پیچیده پیرامون زبان به میان نیامده بود تا اینکه
پا به عرصه گذارد ‎«فردینان دو سو سور »اندیشه زبانشناسی نوین یا مطالعات و تتبعا ت
و مکتبهای پراگ و کوپنهاگ و نظریه های مشخصه ها و طبقه بندی توزیعی و دستور زایشی و کنش زبانی و غیره در حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی زبان شناسان قرار گرفت۰
در اینجا بود که زبان به عنوان یک نظام کلی قلمداد شد۰

نظامی که خاص انسان ناطق است و شمه های مورثی و تحصیلی واقعيت بخش آن میباشد۰‎
همچنان دانشمندان و علمای باستان شناس درباره پیدایش زبان در میان انسانها عقاید مختلفی ابراز داشته اند
عده ای معتقد ند که
۱ـ زبان نقش اساسی در تکامل فرهنگ داشته است زبان در اثر روابط اجتماعی به وجود آمده و سپس بوسیله آن آداب و روسوم از نسلی به نسل دیگر منتقل گردید۰
۲ـ عده ای دیگر معتقدند که بشر از اول هر چیزی را که میدید نامی برایش می نهاد و این نام گذاری اتفاقی و تصادفی نبود و هیچ رابط ای با کیفیت پدیده ها نداشت اینها هم نتوانسته اند توضیح دهند که بشر به وسیله چه عاملی هر چیز را میدید و نامی برایش میگذاشت نظر کوتاه به نقشی که خط در فرهنگ و هنر بشر دارد ارج وارزش آنرا بر ما روشن میکند اگر خط را ما در همه دانش ها و دانستنیهای بشر بدانیم زیرا اگر خط نبود که بتوان دانشها و دانستنیها را به وسیله آن نوشت و از دستبرد زمان نگاه داشت بدین سان پیدایش خط را باید یکی از بزرگترین رویداد های تمدن بشر دانست رویدادی که هر چه زمان بیشتر از آن بگذرد ارزش و اهمیت آن روشنتر میگردد. فرهنگ امروز بشر دارای ریشه های عمیق چند هزار ساله است تلاش و تفکرمیلیونها بشر دست به دست هم داده تا دانش بشر را به این پایه رسانیده است و انتقال این میراث گرانبها که هر روز بارورتر و بارورتر میشود چگونه
انجام پذ یرفته است این سوالی است که تنها یک جواب دارد از راه نوشتن۰
هزاران سال است که خط با فرهنگ بشر در آمیخته و جز جدایی نا پذ یر آن شده است
امروزه وقتی سنگ نوشته ها، لوحه ها و خطوط نقش شده بر آثار باستانی مورد بررسی قرار میگرد و خوانده میشود می بینیم که بسیاری ار آنچه که در تاریکی گذشت سده های بسیار از دیده ما پنهان داشته روشن می گردد
در حفریات باستان شناسی پر بها ترین اشیاء سنگ نوشته ها و یا اشیایی است که حاوی خط باشد زیرا این گونه اشیاء بیش از دیگر اسناد روشنگر گوشه های تاریخ گذشتگان است۰
در دو قرن پیش راجع به زبانها و خانواده آنها تحقیقات جالبی به عمل آمد که از جمله آنها خانواده زبان هندی و اروپایی که گسترش بسیار در تمام دنیا دارد ، به وسیله باستان شناسان شناخته شد۰ وتعداد آنها را بالغ بر ۴۰۰۰ زبان دانستند۰
زبان هند و اروپایی و سانسکریت ، ریشه زبانهای اروپایی و ایرانی و هندی میباشد۰
آن دسته از زبانها که ابتدایی هستند از قبیل چینی آنها را زبان هجایی یا سیلابی گویند دسته دیگرکه زبانهایی هستند کلماتشان بهم می چسبند و زبان های بسیاری را شامل میشود از قبیل ترکی وغیره۰
دسته سوم زبانهای منصرف هستند که شامل زبان فارسی اروپایی و عربی است۰

زبان شناسان زبانها را به سه دسته تقسیم کرده اند
دسته اول ـ زبانهای یک هجایی یا یک سیلابی این نوع زبان را دیشکی نیز گفته اند مانند زبانهای چینی ـ آنامی ـ سیامی ـ که تعداد واژه گان آنها محدود است ، و واژه گان را برای بیان مطالب پس و پیش میکنند۰
دسته دوم ـ زبانهای ملتصق یا بهم چسبیده که زبان معمول مردم اورال ، آلتایی ، جاپانی ، کوريايي ، دراویدی ، وباسک ، بومیان امریکا ، مردم جنوب مصر، سیاه پوستان افریقا ، مردم استرالیا است۰
دسته سوم ـ زبانهای پیوندی که به نظر گروهی تکامل یافته زبان سیلابی و التصاقی است۰
این زبان پیوندی ، علاوه بر تغيیر کلمات به آخر و یا به اول آن حروف و پیشوندها و پسوندهایی اضافه می شود و به چند شعبه نیز تقسیم می شود۰

زبانهای اصلی عبارتند از
۱ـ زبانهای هند و اروپایی شامل
الف ـ زبان لاتین ، که در کشور های ایتالیا ، فرانسه ، اسپانیا ، پرتگال و امریکای لاتین بدان تکلم می شود۰
ب ـ زبان جرمنی ، شامل انگلیسی ، آلمانی ، سویدنی ، نارويژی ، دنمارکی ، هلندی ، بلژیکی ، سویسی وغیره میباشد۰
پ ـ زبان اسلاوی ، که زبانهای روسی ، پولندي ، اوکراینی ، چکسلواکی ، یوگسلاوی ، بلغاريايی ، رومانیایی و قسمت های زیاد از شرق اروپا را شامل میشود۰
ت ـ زبانهای هند و ایرانی و یونانی ، شامل زبانهای هندی ، بنگالی ، فارسی ، ارمنی ، یونانی می شود۰
۲ـ زبانهای سامی و حامی ، که زبان سامی شامل مردمان عرب خاورمیانه و یهود عبری
و زبان حامی شامل زبان مردمان عرب و شمال افریقا میشود۰
۳ـ زبانهای چینی و جاپانی که از نظر تکلم اکثریت داشته و شامل منطقه آسیای شرقی میشود
۴ـ زبان ماله ای شامل مردمان جنوبشرقی و جزایر اوقیانوس آرام میشود۰
۵ـ زبانهای گروه کلدانی ، آرامی ، سریانی ، فنیقی که در واقع زبانهای قدیمی بوده و فقط برخی واژه گانی از آنان وارد زبانهای رایج فعلی گردیده اند۰
۶ـ زبان پارسی که خود از نظر ریشه جز زبانهای هند و اروپایی میشود و از ۷۰۰ سال قبل تاریخ روشن دارد که خود به چهار دسته تقسیم میگردد۰
۱ـ فارسی باستانی یا فرس قدیم ۲ـ زبان پهلوی ۳ـ زبان ساسانی۴ـ زبان فارسی دری

اختراع خط
مسلمآ خط بعد از تکلم و زبان بوجود آمده است و سیر تکاملی آنرا میتوان بطور خلاصه چنین بیان کرد۰
خط تصویری ـ انسان ها در ابتدا برای ثبت وقایع از قبایل خویش یا انتقال پیام تصاویری میکشید مثلآ تصویر آفتاب به معنی روز و مهتاب به معنی شب بود۰
خط هجایی یا خط صورت نگار که برای هر صدایی علامتی را با کشیدن تصویر یا علامتی یا نقوش خاصی بکار گرفته در واقع هجی کردن کلمات صوت شروع شد۰
خط الفبایی ـ مرحله تکامل خط است که امروزه با تغیراتی مورد استفاده قرار گرفته است مصری ها بابلی ها مخترعان این کتابت میباشند که بعدآ توسط یونانی ها تکمیل و رواج یافته است و در واقع ریشه خط لاتین را تشکیل میدهد۰
نا گفته نباید ماند که علاوه بر خط های رایج زمان ما ، که هر یک با تفاوت هایی از انواع خطوط الفبایی میباشد خط های دیگری نیز وجود داشته و دارند که عبارتند از
۱ـ خط میخی در نزد ایرانیان قدیم معمول بوده و آنرا از کلدانیان و قوم آرامی گرفته تغیراتی به آن داده اند۰
۲ـ خط پهلوی که از آرامی گرفته شده بود و دو قسم هم بود ، اشکانی وساسانی
۳ـ خط اوستایی گر چه این خط از پهلوی اقتباس شده بود اما تغيیرات فراوانی یافت۰
از جمله اینکه اعراب داخل حروف گردید و از چپ به راست خوانده و نوشته میشد و ۴۴ حرف داشت۰
۴ـ خط آرامی نوعی از خط میخی است که برخی از کتیبه های هخامنشیان بدان نوشته شده است۰
۵ـ خط سغدی از خط آرامی اقتباس گردیده۰
۶ـ خط عربی از خط سامی اقتباس شده بود۰
۷ـ خط مانی از خط آرامی وعربی ترکیب شده بود۰
۸ـ خط سریانی از خط کوفی ونسخ پدید آمده است۰
۹ـ خط کوفی در کوفه رواج داشت تا اینکه از روی آن خط نسخ و تعلیق وچندی بعد از روی تعلیق به وسیله میر علی تبریزی ، خط نستعلیق بوجود آمد واین خط بدست میر عباد حسینی قزوینی به سرحد کمال رسید۰

عدد
گفتنی است که عدد پیش از الفبا و خط بوجود آمده است چو ن هزاران سال پیش وقتیکه مردم از یک دیگر می پرسیدند چندتا؟ یا چقدر؟ جواب دادن به این پرسش ها آسان نبود۰ نیاز به عدد داشتند تا بتوانند جوابی درست به این گونه پرسشها بدهند۰
کسی درست نمی داند که عدد ها اولین بار در چه زمانی اختراع شدند، ولی این را به درستی می دانیم که اختراع عدد قبل از اختراع الفبا و نوشتن بوده است۰
زمانی رسید که مردم ضرورت پیدا کردند تا در صدد شیوه ی باشند تا بتوانند نشانه های نوشتاری بوجود بیاورند که جانشین کلمه گفتاری شوند۰
در حدود ۵۰۰۰ سال قبل مردم سر زمینی که امروزه بخشی از آنرا عراق می نامیم ، به چنین روشی دست یافتند۰ این مردم سومری ها بودند۰
یعنی مردمی که سر زمینشان را سومر می نامیم۰ سومر بخش سر زمینی بود که پسانها عرب ها آنرا بین النهرین ، یعنی زمین های میان دو رود و زمینهای نزدیک رود های دجله و فرات نامیدند۰ دجله از سر زمینی که امروزه آنرا ترکیه می نامیم سر چشمه میگيرند۰
سومریها ، در میان مردم سر زمین های دیگر آن روز گار، تمدنی درخشان داشتند۰ خط میخی را آنها اختراع کردند و خواندن و نوشتن را می دانستند۰ روشی را نیز برای شمردن ونوشتن عددها پدید آوردند۰
مردمان سر زمینهای دیگر روز گاران باستان که تمدنهای برجسته ای داشتند ، مانند مصریها ، بابلیها ، چینیها ،یونانیها، رومیها و مایاها ، شیوه های برای نوشتن عددها بوجود آوردند۰ سر انجام زمانی رسید که نوشتن عددها در سر زمینهای گونا گون جهان گسترش یافت۰ پایان

زیر نویسها
۱ـ تاریخ و زبان در افغانستان
۲ـ اطلاعات عمومی

با عرض حرمت
محمد شفیع نجیمLämna ett svar