نكات مهم از تفاهمنامه بين جمهورى اسلامى افغانستان و اتحاديه اروپا

طوریکه از ملاقات با جناب کاکر معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندګان افغانستان با انجمن افغانها در سویدن اشکار گردید که زمان قرارداد میان کشور سویدن و افغانستان پیرامون بازگشت پناهجویان افغان ختم شده و دیگر تمدید نگردیده و اخراجی ها بر طبق تفاهمنامه میان اتحادیه  اروپا و افغانستان معی الاجرا میباشد .  لذاکمیسیون امور پناهندگی  انجمن افغانها تصمیم گرفت تا نکات مهم این تفاهمنامه را ترجمه و نشر نماید.

نكات مهم از تفاهم نامه بين جمهورى اسلامى افغانستان و اتحاديه اروپا
١- به منظور تسهيل روند بازگشت جانب اتحاديه اروپا اطمينان خواهد داد هر افغان که به طور داوطلبانه ويا غير داوطلبانه در مطابقت با قوانين اتحاديه اروپا و قوانين بين المللى بازگشت مى نمايد بايد داراى سند معتبر مانند پاسپورت افغانى و يا سند معتبر اروپا براى بازگشت را داشته باشد.
٢- زمانى كه تبعه افغان بازگشت كننده داراى پاسپورت معتبر نباشد، مقامات با صلاحت افغان بايد به صدور پاسپورت و يا سند سفر به وى در طى مدت چهار هفته بعد از درخواست توسط همان كشور عضو اروپا اقدام و اطمينان دهد.
٣- كشور اتحاديه اروپا اطمينان ميدهد ، هر شخص كه مجددا در افغانستان پذيرفته ميشود، و بعدا واضح گردد كه افغان نيست بايد دوباره توسط كشور مربوطه عضو اروپا به كشوراصلى اش انتقال داده شود .
٤- قبل از بازگشت افغانها، اتحاديه اروپا نظر به قوانين بين المللى به دوسيه هاى صغير بدون سرپرست، افراد مسن، خانمهاى مجرد،خانمهاى كه سرپرستى فاميل خود را به عهده دارند، همچنان اتحاد خانواده(خانواده داراى اطفال زير سن ١٨ سال) و اصل بازگشت مجدد از جمله افراد شديدآ مريض كه تداويشان در افغانستان ناممكن است، و از چنين گروه هاى آسيب پذير بايد حفاظت و توجه لازم صورت بگيرد
٥- يك صغير بدون سرپرست بازگردانده نميشود مگر اينكه او به يكى از اعضاى خانواده اش و يا سرپرست معرفى شده و با امكانات مناسب پذيرش در افغانستان برگردانده شود. به منافع اطفال بايد هميشه توجه صورت گيرد.
٦- اتحاديه اروپا و حكومت افغانستان همكارى هاى نزديكى را با همديگر به اساس اين اعلاميه سياسى براى تسهيل و كار در جهت مديريت موثر فشارهاى مرتبط به مهاجرين خواهند داشت.
٧-تعهد متقابل جهت بهبود بيشتر همكارى در زمينه اقدامات انكشافى به منظور كمك به يك ساختار نهادى پايدارتر افغانستان و یك روند اجراييوى موثر در حمايت از ادغام افغانها بازگشت كننده به طور پايدار يك بخشى از اعلاميه سياسى ميباشد.


Lämna ett svar