نشست ادبی

شام روز جمعه ۷ دسمبر در حاشیه ی کنفرانس سرتاسری معلمین زبان مادری دری، یک نشست ادبی با حضور داکتر اسد الله حبیب، شریف سعیدی، و فرید اروند برگزار می باشدLämna ett svar