نامه یک پناهجوی افغان

سلام به تما می کا رکنا نی انجمن افغا نها.اینجا نب سعید احمد فر زند جا ن محمد خا ن.با شنده ولا یت هرات.من با خا نمم و دو فر زندم ازترکیه به یو نا ن درحالی حر کت کشتی بود یم.تعدادی زیاد  کا سنی در کثتی بودند.کشثی در حالی حرکت بود.و درجمپی کشتی در بحر فر زندی ۷ سا له ام از کشتی  در آب افتاد.من و خا نمم در حالی فریاد بودیم.من حودرا به خاطر نجاتی فر زندم درداحالی اب می انداختم ولی مردم مرا نه ماندند.خانمم بی هوش شد

و خانمم حامله ۶ بود.حالتی ما خیلی خراب بود وه داد وه فریاد میزدیم.فرزندی خودرا از دست دادیم..از یونان به ایتا لیا امدیم.چون در ایتالیا حالت خوب نه بود.من به حانمم و ۱ فرزندم به تا ریح 15.01.2012 وارد سویدن شدیم.و پنا هنده گی دادیم.و درکمپی اداره مهاجرت.جای به جای شدیم.و بعد از ۳ماه. فرزندم درسویدن به دنیا امد.دارهمین مدت چند بار اداره مها جرت به من گپ زد. تا پس به ا یتا لیابر گردام.من قابول نه میکردام.بالاخره.گفتند کی با زوری پولیس تورا روان میکنیم به ا یتالیا.امین بود که دیروز ساعتی ۱۰ روز ۴ پولیس وارد حانه شدند.وهمن را گفتن کی جمع کنی لباس را شما باید بر گردید.هرچی کی زاری وزار کردم قبول نه کردند.و من و خانمم. و طفلی۶ م نوزادم. و پسری ۵ سالیم را در موتر بسیار به شکلی بی رحمانه بالا کردند. و اوردند به کمپی مارشتاه.و قرار هست که فردا صبح مرا به ا یتالیا دیپورت کنند.من از برخوردی نادرستی پولیس به اداره مها جرت شکایت کردام.اما هیچیزی نه گفتن.من از طریقی انجمن افغا نها.به تمامی افغا نه.خبر مید هم تا از املا کردی پولیس سویدن با خبر با شند.و این خبر را در سایت انجمن افغا نهانشر کنید. سعید احمد
10.11.12

 Lämna ett svar