مناظره تلویزیونی رهبران دوحزب بزرگ سويدن

محمدعقیلی

 

شب گذشته فردریک راین فلدت، رهبرحزب مودرات و مونا سالین، رهبر حزب سوسیال دموکرات درآخرین برنامه‌ی تلویزیونی  (راکت پو ) از ژورنالیست سرشناس و قدیمی تلویزیون سوئد( سويدن) ک گ بيري ستروم به مناظره پرداختند دراین مناظره بیشترین تاکید فردریک رای فلدت بررعایت احتیاط درزمینه اقتصادی و عدم سرمایه گزاری در بخش های دولتی به دلیل بحران مالی بین المللی بود. فردریک راین فلدت حتی تلویحا اظهارات اخیر آندرش بوری، وزیر دارایی را نیز که گفته بود در بودجه بهاره، پول های بیشتری در اختیار کمون ها گذاشته خواهدشد، ردکرد.
کمون های سوئد(سويدن ) اخطارکرده اند که درصورت عدم دریافت کمک های مالی فوق العاده، خطراخراج ۱۵هزار نفراز کمون ها وجوددارد.
دراین رابطه مونا سالین، رهبرحزب سوسیال دموکرات در مناظره تلویزیونی گفت که این حزب آماده پرداخت ده میلیارد کرون بودجه فوق العاده به کمون هاست. موناسالین همچنین خواستارسرمایه گزاری دولت دربخش صنعت خودروسازی، دادن تضمین های بانکی برای افزایش وام دهی به شرکت ها و سرمایه گزاری در زمینه محیط زیست در سوئد به جای خارج کشورشد. او درانتقاد به سیاست های اقتصادی دولت نیز گفت که افزایش بیکاری و کاهش مالیات، دورریختن پول مالیات دهندگان است.

منبع : راديوي بين المللي سويدن ( پژواک )Lämna ett svar