مصاحبه ها با دو کاندید افغانتبار برای پارلمان سویدن

مصاحبه با مریم جان اصغری کاندید برای پارلمان سویدن و شورای شهری استاکهولم  از طرف حزب سوسیال دموکراتها(S ) در حوزه انتخاباتی کمون استاکهولم

 

ګفتګو با جناب نعیم یوسفی کاندید برای پارلمان سویدن و شورای شهری کمون اسکیلستونا (Eskilstuna  ) از طرف حزب چپ (V ) در حوزه انتخاباتی سورملند (Södermanland )ویا Sörmland

 Lämna ett svar