مصاحبه احمدذکی خلیل با اریانا تلویزیون

مصاحبه احمد ذکی خلیل در خصوص اخراج های اجباری پناهجویان از آلمان و سویدن

 Lämna ett svar