محکمه مافوق مهاجرتی : شرط ”دلیل معتبر” جهت بررسی مجددتفسیر نادرست شده است

محکمه مافوق مهاجرتی به تاسی از قانون اتباع خارجی واحکام محاکم  از جمله حکم مورخ 5 نومبر 2019 محکمه اروپایی در موردقضیه یک افغان گرویده به مسیحیت در کشور سویس فیصله اداره مهاجرت و حکم محکمه مهاجرتی را در مورد رد تقاضای بررسی مجدد را فسخ نمود و تذکر داد که شرط ”دلیل معتبر” جهت بررسی مجدد نادرست تفسیر شده است.

یک تبعه افغانستان در سال 2015 در سویدن درخواست  پناهندگی داد. اداره مهاجرت بتاریخ 30 اکتوبر 2017 به درخواست پناهندگی او پاسخ منفی داد و فیصله اخراجی او را صادر نمود زیرا به باور اداره مهاجرت او نیازی به محافظت نداشت و به عنوان پناهنده او را نشناخت . محکمه مافوق مهاجرتی نیز شکایتنامه او را نپذیرفت و بتاریخ 7 نومبر 2018 فیصله اخراجی او قوت اجرایی پیدا نمود.

این تبعه افغانستان در جنوری 2019  درخواست  درمورد موجودیت موانع برای تحقق اخراجی به اداره مهاجرت ارایه نمود. او در درخواست خود از تغییر دین از اسلام به مسیحت تذکر داده بود و تذکر داده بود که در صورت برگشت به افغانستان با تهدیدات مواجه خواهد شد و از ینرو نیاز به محافظت در سویدن دارد . او تصدیق غسل تعمید و عکس های از مراسم غسل تعمید را ضمیمه درخواست کرده بود. اما اداره مهاجرت بتاریخ  28جنوری  2019 به درخواست او بخاطر کسب اقامت پاسخ  منفی داد و درخواست بررسی جدید پناهندگی او  را رد نمود . این پناهجوی افغان از فیصله اداره مهاجرت به محکمه مهاجرتی مالمو شکایت نمود و یک نامه از کشیش خود را نیز ضمیمه ساخته بود . محکمه مهاجرتی مالمو به تاریخ 28 فبروری 2019  تقاضای استیناف او را رد نمود . محکمه مافوق مهاجرتی قضیه را مورد بررسی قرار داد و در زمینه به مطالب زیر اشاره کرده است .   

”این قضیه ارتباط میگیرد به یک شخص که بعد دریافت نمودن حکم نهایی منفی، به مسحیت گرایده و سپس همین موضوع را به عنوان یک دلیل برای تجدید نظر، بیان نموده است. ادارۀ امور مهاجرت و محکمۀ  مهاجرتی هر دو به این باور اند که گرایش به مسیحیت، یک تغییر جدید در این قضیه محسوب شده و این امکان نیز وجود دارد که با شخص مذکور در کشورش چنین رفتاری صورت بگیرد که ایجاب محافظت را می نماید. اما با آنهم درخواست او (برای تجدید نظر) رد میگردد. شخص مذکور دارای کدام ”دلیل معتبر” نیست زیرا او نتوانسته عقاید خودش را در مورد وابستگی مذهبی اش  را به مسیحیت مستدلل سازد. به خصوص با توجه به اقامت طولانی او در سویدن . او حتی در هنگام ورودش به سویدن نیز خود را علنا به عنوان یک مسلمان معرفی نکرد. ازینرو به باورمحکمه مهاجرتی مالمو شرایط لازم وجود ندارد که مساله بررسی جدید را بخاطر اعطای اقامت را نظر به ماده 12 پراگراف 19 قانون اتباع خارجی منظور نماید .  

اما محکمۀ عالی در امور مهاجرت چنین مینویسد: ” اگر شخص متقاضی چنین می پندارد که به دلیل تغییر در عقایدش در صورت برگشت به کشورش این خطر وجود دارد که با او رفتاری صورت بگیرد که ایجاب محافظت را می نماید، در آن صورت این طور باید فرض نمود که او چنین می پندارد که قبلاَ (یعنی قبل از اینکه تغییر دین بدهد) نیازی به محافظت بر مبنای چنین دلیلی، وجود نداشته است. در این حالت به صورت کُل دلیلی وجود ندارد تا این موضوع مورد سوال قرار بگیرد که چه زمانی نزد شخص متقاضی این احساس پیدا شده است که او نیازمند چنین محافظتی میباشد”. محکمۀ عالی در امور مهاجرت بدین باور است که تا قبل از این که شخص متقاضی درک نکرده بود که میخواهد مانند یک مسیحی زندگی کند، دلیلی وجود نداشت که او به عقاید دینی خود رجوع نماید. غسل تعمید برای او یک گام تعیین کننده/ نهایی بود. از آنجایی که این شرایط قبلاَ وجود نداشت بناَ هیچ نیاز/مجبوریت معتبر نیز وجود ندارد. این یک حکم راهنما میباشد( حیثیت خط مشی را دارد)”

این پناهجو از فیصله محکمه مهاجرتی مالمو به محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) شکایت نمود.

محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در اور مهاجرت ) قضیه را به تاریخ 11 دسمبر 2019مورد بررسی قرار داد و حکم قطعی زیر را صادر کرد:

حکم قطعی محکمه مافوق مهاجرتی  : محکمه  عالی در امور  مهاجرت حکم  محکمه مهاجرتی وفیصله اداره مهاجرت را فسخ میکند و بررسی جدید را برای این پناهجو بخاطر اقامت منظور مینماید و قضیه را برای بررسی مجدد بخاطر اقامت به اداره مهاجرت مسترد میکند.

ترجمه و نگارش از نسیم سحر و ضیا دانش

حکم کامل محکمه مافوق مهاجرتی را در زیر بخوانید:

mig-2019-25

حکم محکمه حقوق بشر اروپا را در لینک زیر بخوانید:

محکمه حقوق بشر اروپا : سویس نباید افغان گرویده به مسیحیت را اخراج کندLämna ett svar