محکمه استیناف مرد افغان را بخاطر ازدواج اجباری دخترش محکوم نمود

محکمه استیناف درمنطقه ( Skåne) و ( Blekinge) یکمرد را به چهار سال زندان بخاطر مجبور نمودن دخترش به ازدواج اجباری در وطنش افغانستان نمود. او همچنان بخاطر چندین جرم علیه دوست پسر دخترش محکوم شناخته شد.
محکمه استیناف حکم محکمه ابتدائیه لوند را تائید نمود و ادعا های دختر و دوست آنرا قابل باور دانست . غرض مطالعه حکم محکمه ابتدائیه لوند که قبلا در سایت افغانها نشر شده بود به اینجا کلیک کنید.

در توضیحات محکمه استیناف آمده که اظهارات این دو نفر با جزئیات تمام وقایع بیان شده و سارنوال هم با اسناد تحریری و زبانی آنرا پیشکش محکمه نموده که اساس فیصله محکمه استیناف را تشکیل داده است.
در فیصله محکمه استیناف آمده که انگیزه پدر دفاع از ناموس بوده است. او با دخترش بخاطر داشتن دوست پسر در سویدن مخالفت مینمود. او بخاطر چندین جرم دگر علیه دوست پسر دخترش از جمله لت وکوب ،باجگیری و تجاوز جنسی محکوم شد.برطبق اظهارات نماینده محکمه استیناف این جرایم جزایش سه ونیم سال زندان بوده اما در کل برایش چهار سال زندان داده شد.اما محکمه استیناف بطور دقیق تصریح نمیکند که اندازه جزای ازدواج اجباری چقدر میباشد.
انا گرانینگر ( Anna Graninger) نماینده محکمه استیناف میگوید که ما درحکم محکمه بطور دقیق از اندازه جزای جرم چیزی تذکر نمیدهیم اما ابتدا از ارتکاب جرم ها بمثابه اساس علیه پسر مطرح میگردد که اندازه جزای این جرم ها سه ونیم سال زندان میباشد . سپس جرم های که علیه دختر انجام یافته یعنی اجبار به ازدواج و تهدید نیز اساس برای اندازه جزا را تشکیل داده که جمعا چهار سال زندان میگردد.
همچنان دوست پدر دختر به سه سال زندان محکوم میگردد.
ازدواج اجباری از تاریخ اول جولای 2014 در سویدن جرم شناخته شده است . و این اولین قضیه ” ازدواج اجباری ” در تاریخ سویدن است که در محاکم سویدن بررسی گردیده و در موردش حکم محکمه ها صادر میگردد. تاکنون مقررات ( praxis) در این زمینه وجود ندارد . در قانون بخاطر ازدواج اجباری حداکثر چهار سال زندان تعیین گردیده است. مرد افغان در نظر دارد که به ستره محکمه سویدن ( محکمه عالی سویدن) درخواست بررسی قضیه نماید
گفتنی است که یک قضیه دگر ازدواج اجباری قرار است محکمه ابتدائیه در ( Västerås) مورد بررسی قرار گیرد. یک مرد دختر چهارده ساله اش رادر منطقه ( Västmanland) غرض ازدواج به ایتوپیا ( حبشه ) برده بود که تاهنوز این قضیه بررسی نشده است

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6535908

ن س Lämna ett svar