مجازات‌ها برای تعدادی ازجرایم جنسی افزایش می یابد

از تاریخ اول  اگست 2022، مجازات‌ها برای تعدادی از جرایم جنسی تشدید می‌شود. این موارد شامل مجازات تجاوز جنسی(våldtäkt) ، تخطی جنسی(sexuellt övergrepp) ، تخطی جنسی خشن (grovt sexuellt övergrepp)  و خرید خدمات جنسی (köp av sexuell tjänst) است. برخی از مفاد قانون تجاوز جنسی در حال تغییر است تا از نظر جنسیت و گرایش جنسی خنثی تر باشد.

مجازات تجاوز جنسی (våldtäkt ) از حداقل دو سال حبس به حداقل سه سال زندان افزایش می یابد. مجازات تخطی جنسی (sexuellt övergrepp) به حداقل شش ماه زندان  و برای تخطی جنسی خشن (grovt sexuellt övergrepp)  به حداقل یک سال زندان افزایش می یابد.

مجازات جریمه برای خرید جرم خدمات جنسی (köp av sexuell tjänst)  از مقیاس مجازات حذف می شود. در عوض مجازات زندان  حداکثر تا یک سال خواهد بود.

متن قانونی تجاوزجنسی (våldtäkt)  به گونه ای تغییر می کند که کلمه آمیزش نه تنها شامل مقاربت مهبل (vaginala)  میگردد، بلکه آمیزش دهانی (orala) و مقعدی (anala)  را نیز شامل می شود.

این تغییرات به معنای تشدید مجازات و بسط قانون در مورد جرایم جنسی علیه کودکان نیز میباشد.

ترجمه از نسیم سحر 

منبع :

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida/?tarContentId=1020918Lämna ett svar