مادر در جستجوی پسر

امروز دوشنبه مورخ 25 نومبر 2013 ، یک خانم افغان به اسم فوزیه حسینی با انجمن افغانها در سویدن از کشور پاکستان تماس تیلفونی گرفته و جویای احوال پسر خود بنام متین حسینی( 17 ساله ) فرزند علی  مسکونه قریه قیاق ولسوالی جغتوی ولایت غزنی شده ویاد آور گردید که مدت یکسال وهفت ماه میشود که پسرش بنابر بر وضعیت دشوار درغزنی ترک وطن کرده و نمیداند که در کدام کشور پناهنده شده است ، زیرا خود و اولادهای باقیمانده اش نیز ترک غزنی نموده وبه پاکستان فرار نموده اند . مادر متین علاوه نمود که او بمراجع و نهاد های مختلف در پاکستان مراجعه کرده ویک نهاد بین المللی که فکر میشود کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان باشد ، از او نشان انگشت نیز گرفته است. خانم فوزیه حسینی به نهاد های مختلف یونان و کشور های دیگر نیز تماس گرفته است وتقاضا نموده در صورتیکه شخصی پسرش را دیده ویا می شناسد به شماره تیلفون زیر تماس بگیرد . شماره تیلفون در پاکستان

 00923200257091

 Lämna ett svar