لویسه خادمی ، صوفیه خادمی و حسین خادمی فارغ التحصیلان موسسات عالی تحصیلی سویدن سال 2019

به سلسله معرفی فارغ التحصیلان افغانتبار از موسسات تحصیلات عالی سویدن در سال 2019 اینک به معرفی سه جوان فارغ التحصیل از یک خانواده میپردازیم : دو خواهر و یک برادر هریک لویسه خادمی ، صوفیه خادمی و حسین خادمی از موسسات تحصیلی عالی انجنیری سویدن در جون سال 2019 فارغ التحصیل شدند. دو خواهر هریک  لویسه خادمی و صوفیه خادمی از پوهنتون اومیو ( Umeå universitet) در رشته انجنیری در بخش طبی و دوا سازی فارغ گردیدند. حسین خادمی از پوهنتون یونشوپنگ (Jönköping University )در رشته انجنیری ساختمانی فارغ گردید.

انجمن افغانها در سویدن فراغت این سه جوان از یک خانواده را از موسسات تحصیلی عالی سویدن به خود این جوانان ، خانواده ، دوستان و تمام افغانها تبریک و تهنیت گفته موفقیتهای مزید برای این جوانان مستعد و تحصیلکرده آرزو مینماید.   

Vi är tre syskon Lovisa Khademi, Sofia Khademi och Hossein Khademi som tog civilingenjörsexamen från Umeå universitet respektive Jönköping University i juni 2019. Vi två systrar läste civilingenjör inom medicin och läkemedel utveckling vid Umeå universitet och Hossein läste byggingenjör vid Jönköping University.

Med vänliga hälsningarLämna ett svar