قوانین که از آغاز سال 2019در سویدن نافذ میگردند

سال نو ، قوانین نو و حتی در زمانی که ممکن است بطور موقت سویدن حکومت نداشته باشد ولی قانون و مقررات جدید قوت اجرایی پیدا میکنند. چند قانون مهم قرار زیر نافذ گردیده اند:

هزینه سرویس همگانی ( هزینه پرداخت برای تلویزیون و رادیو )

 Public service-avgiften

یکی از مهمترین  وشاید بحث برانگیز ترین قانون خدمات عمومی است که از از اول جنوری 2019 تغییر یافته و جای هزینه قدیمی تلویزیون و رادیو رامیگیرد که هزینه خدمات عمومی  ( public service-avgiften) نام گذاری شده است . این هزینه بشکل مالیه  ازطرف تمام افرادیکه عاید داشته و  عمر بالاتر از ۱۸سال  دارند پرداخته خواهد شد.

واین هزینه یک فیصد  از درامد و با سقف حد اکثر 1300 کرون خواهد بود.

قانون دوم : کارنس داگین(ویا روز بدون معاش ) (Karensdagen ) نام دارد . کارنس داگین ویا (  (Karensdagen با کسر خسارت (Karensavdrag ) تعویض میگردد . کسر خسارت 20 درصد درآمد متوسط هفتگی خواهد بود. این کار به این دلیل انجام می شود که اگر روز کار با یک نوبت کاری طولانی مدت برای فردی که دارای ساعات کار متمرکز باشد،هزینه اش کاهش یابد.

قانون سوم: در مورد خدمات تداوی دندان است که از اول جنوری 2019 برای جوانان الی 23 سال رایگان خواهد بود.

ترجمه از ن. س

بیشتر در لینک زیر بخوانید:

https://www.metro.se/artikel/lagar-som-b%C3%B6rjar-g%C3%A4lla-2019-och-vad-de-inneb%C3%A4rLämna ett svar