قوانین جدید برای مجوز کاری و اقامت کاری در سویدن

قوانین جدید برای مجوز کاری و اقامت کاری در سویدن

بتاریخ اول  جون  2022، قوانین جدید برای مجوز کار در سویدن نافذ گردید. قوانین جدید بر چندین نوع مجوز کار وکارگران و هم کارفرمایان تاثیر میگذارد.

قوانین جدید برای مجوزهای کارجزء مقرراتی است که مهاجرت نیروی کار را در برمیگیرد. قوانینی که از اول جون امسال به اجراء درآمدند، از جمله به این معنی است:

  • بطور خلاصه تغییرات قرار زیر در قانون وارد گردیده است:
  • برای دریافت مجوز کار، یک قرارداد کاری ضروری میباشد (قبلاً پیشنهاد کار کافی بود).
  • شروط معیشیت ( اعاشه و باطه ) برای آنعده کارگران و یا کارمندان (arbetstagare)  که می خواهند خانواده های خود را به سویدن بیاورند معرفی شده است.
  • یک مجوز اقامت جدید برای افرادی دارای تحصیلات عالی فنی که می خواهند برای پالیدن کار و یا بررسی شرایط ایجاد شرکت خصوصی در سویدن به سویدن بیایند ،صادر میگردد.
  • می توان چندین بار و هر بار برای دو سال برای تمدید مجوز کار درخواست داد. پیش از این، محدودیت مجوز کار چهار سال بود.
  • مسوولیتی برای کارفرما بخاطر گزارش تغییر شرایط برای کارمند( کارگر) در نظر گرفته شده است و در صورت تخطی ازمسوولیت ، کارفرما مورد مجازات قرار خواهد گرفت.

توضیحات کوتاه در مورد این قوانین: د راینجا به برخی از تغییرات در قوانین مجوز کاری اشاره میگردد.

1.برای دریافت اجازه کار(مجوز کاری) ، قرارداد کاری ضروری است.

یکی از تغییرات این است که از اول جون  2022، برای اعطای مجوز کاری برای یک فرد، نیازبه یک قرارداد کاری امضا شده میباشد. در گذشته، پیشنهاد کار کافی بود. برخی استثناها وجود دارد، هنوز هم با یک پیشنهاد شغلی برای محققان، کارگران فصلی و(  au pairs)[ نگهداری اطفال یک خانواده در برابر اعاشه و اباطه ] کافی است.

2.کنترول  بیشتر بخاطر مراعات  شروط کار

تغییرات بیشتر قوانین مربوط به کنترول و بررسی  شروط کار است. اگر شروط کار برای یک شغل بدتر شود، اکنون کارفرما موظف شده تا آنرا به اداره مهاجرت سویدن گزارش دهد. کارفرمایی که تغییر شروط کاری را به اداره مهاجرت گزارش ندهد  ممکن است جریمه شود. اداره مهاجرت نیزکنترول های بیشتری را نسبت به امروز انجام خواهد داد تا بررسی کند که شروط کاری توافق شده مراعات  شده است و یا خیر.

3.شروط معیشیت ( اعاشه و اباطه ) برای کارمند ( کارگر) که خانواده خود را به سویدن می آورد.

یک کارمند از اول جون امسال  باید بتواند معیشیت ( اعاشه و اباطه ) اعضای خانواده ای را که می خواهد  به سویدن  بیاورد، بعهده بگیرد. این بدان معناست که درآمد کارمند  باید به اندازه ای باشد که بتواند از عهده تمام  خرچ های زندگی خود و خانواده براید. شروط معیشیت ( اعاشه و باطه )  صرف برای بار اول اعمال می شود که اعضای خانواده برای اجازه اقامت درخواست می کنند، و نه دروقت  تمدید اجازه اقامت کاری.

4.تمدید اجازه اقامت چندین بار امکان پذیر است.

هر فردی که پس از داشتن مجوز کاری به مدت چهار سال، شرایط لازم برای اجازه اقامت دائم را نداشته باشد، می تواند اجازه اقامت خود را برای دو سال دیگر تمدید نماید. تا زمانی که شروط تمدید اقامت کاری رعایت شود، امکان تمدید دو ساله در یک زمان و چندین بار وجود دارد.

5.اجازه اقامت جدید برای افراد دارای تحصیلات عالی که به دنبال کاریابی در سویدن میباشند.

یک مجوز اقامت کاری کاملاً جدید نیز برای افراد دارای تحصیلات عالی در نظر گرفته می شود. اشخاصی که دارای دیپلوم در سطح پیشرفته هستند اکنون این فرصت را دارند که برای اجازه اقامت برای درخواست کار در سویدن و یا بررسی امکان ساختن یک شرکت خصوصی  اقدام کنند. چنین اجازه اقامت می تواند حداقل برای سه ماه و حداکثر برای نه ماه اعطا شود. برای اعطای چنین اجازه اقامت ، فرد باید پول کافی برای امرار معاش و سفر به کشور خود و همچنین بیمه صحی کامل داشته باشد.

6.تغییر دیگردر قوانین در رابطه به اینکه چی وقت اقامت  لغو میگردد، میباشد.

از اول جون ، کارمندان به دلیل اشتباهات جزئی ویا تغییرات( انحراف )  درجریان دوره استخدام اخراج نخواهند شد. همچنین در صورتیکه حتی  بتوان این اشتباهات و انحرافات  را غیر معقول خواند ، اجازه اقامت نیز لغو نخواهد شد.

7.صدور ویزه جدید برای سفرهای وظیفوی در طول زمان بررسی درخواست تمدید اقامت

ویزه  جدیدی  بنام به اصطلاح ” ویزه (D ) ”در نظر گرفته شده است. ویزه جدید (D )  برای فردی صادر میگردد که درخواست تمدید اقامت کاری  کرده  ، اما این درخواست هنوز بررسی نشده است . این ویزه جدید (D ) امکان سفر کاری را برای فرد متقاضی تمدید اقامت کاری که میخواهد به خارج از سویدن سفرداشته باشد را مساعدمیسازد. ویزه (D ) فقط برای سفرهای کاری اعمال می شود، نه برای سفرهای به دلایل دیگر[ ازجمله سفر دیدار از خانواده و دوستان ] . اعضای خانواده مشمول امکان درخواست ویزه(D) برای همراهی در یک سفر کاری نیستند.

به شما به عنوان یک کارمند ویاکارگر استخدام شده(arbets­ta­gare) :

شما میتوانید اطلاعات بیشتر را در صفحات ویب زیر نام  ”کار در سویدن” (Arbeta i Sverige ) که در این زمینه اعمال میگردد را دریافت نمایید. دراین صفحات ویب از اول جون 2022  آنچه در این زمینه اعمال می شود، اپدات شده نشر میگردد . در زیرعنوان اخبار   ( Arbeta i Sverige) تغییرات را درزمینه نیز مشاهده خواهید کرد.

Arbeta i Sverige

Arbetsgivare

ترجمه از نسیم سحر

منبع : سایت اداره مهاجرت

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Nya-regler-for-arbetstillstand.htmlLämna ett svar