قوانین تازه مهاجرتی، قفلی بر دروازه‌های سویدن یا همآهنگی با اروپا؟

قوانین تازه مهاجرتی، قفلی بر دروازه‌های سویدن یا همآهنگی با اروپا؟

پیشنهادات تازه کمیته امور مهاجرت درپارلمان، درپیوند به آینده سیاست مهاجرتی در کشور، واکنش‌های سختی را به همراه شده است. برخی ازاحزاب و پناهجویان، به شدت مخالف این قوانین استند و اما شماری از احزاب دیگر درپارلمان به شمول سوسیال دموکرات‌ها در راس دولت، از به میان آمدن تغییرات در قوانین مهاجرتی حمایت می‌کنند.

آخرین دور مذاکرات قرار بود امروز پنج‌شنبه آغاز شود ولی به دلایلی به هفتم اگست به تعویق افتاد. پیش از این گفته شده بود که هفده‌هم اگست پیشنهادی از سوی این کمیته به پارلمان ارائه خواهد شد. اما توماس رولین رئیس کمیته امور مهاجرت به رادیوی سویدن گفته است که ممکن است ارائه پیشنهاد چند هفته به تعویق افتد. در این میان اما، حزب چپ، با این قوانین مخالفت نشان می‌دهد. دانیال ریاضت، از حزب چپ در پارلمان، به بخش فارسی|دری رادیو سویدن، می گوید که برخی از موارد پیشنهادات در این قوانین، به شدت سختگیرانه است و در برابر آن خواهند ایستاد.

قوانینی که اکنون است را می‌خواهند خیلی سخت‌تر بگیرند و شرایط را می‌خواهند سخت‌تر بکنند برای پناهنده‌ها.

واما مواردی که سختگیرانه استند: به گونه مثال، گفته شده است که زمان انتظار یک پناهجو برای از سر گرفتن پرونده اش که اگر به گونه پنهانی و سیاه درسویدن زندگی می کند، ازچهارسال به هشت تا ده سال باید به درازا بکشد؛ چیزی که بسیاری‌ها را به شدت نگران ساخته است.

صوفیه، یکی از این پناهجویان است. صوفیه، درسال ۲۰۱۵ به سویدن آمده است. دراین مدت اما، چندین بار پرونده اش ازسوی اداره مهاجرت رد شده وحکم اخراج اش نیز، صادر شده است. مدتی است که اما به گونه پنهانی درجایی زندگی می‌‌کند. صوفیه، نام مستعار این پناهجو است.

اداره مهاجرت به من منفی داده و حکم اخراج به من داده شده است. من سیاه و پنهانی زندگی می‌کنم و این سخت است که هشت یا ده سال دیگر هم باید سیاه زندگی کنم.

موارد دیگری نیز استند که سختگیرانه‌تر از پیش درقوانین تازه مهاجرتی، پیشنهاد خواهند شد و اما سوسیال دموکرات‌ها، قوانین تازه مهاجرتی را سختگیرانه نمی داند. آزاده رجحان گوستاوسون، ازسوسیال دموکرات ها در پارلمان، به بخش فارسی|دری رادیو سویدن، می‌گوید که تلاش‌ها برای به میان آوردن تغییرات در قوانین تازه مهاجرتی کشور، معیاری ساختن سیاست مهاجرت درسویدن با اروپا خواهد بود.

ما تا آخرین لحظه امیدوار بودیم که بتوانیم با مودرات‌ها دراین مورد به توافق برسیم . ولی یکی از مسائلی که مذاکرات را از هم پاشاند، این بود که برای ما حق پناهندگی در سویدن مهم بود. و ما هیچ مرزی برای تعداد پذیرش نمی‌خواهیم که داشته باشیم. و مودرات‌ها بیشتر به این باورند که یک سقفی باید وجود داشته باشد.

پیش ازاین حزب محیط زیست نیز، با مواردی ازاین پیشنهادات تازه درقوانین مهاجرتی کشور، به شدت مخالفت کرده است. واما، سوسیال دموکرات‌ها با مودرات‌ها، برسرتغییرات قوانین تازه مهاجرتی که آینده سیاست مهاجرتی را می‌سازند، دیدگاه‌های نزدیکی داشته‌اند وقرار بود که این دو حزب بزرگ در پارلمان، به توافق نیز برسند، واما کدام موارد سبب شده‌اند که مذاکرات دراین باره متوقف شود؟ آزاده رجحان از سوسیال دموکرات ها درپارلمان، به این پرسش پاسخ داده است( منبع سایت رادیوی سویدن به فارسی دری )                                           https://sverigesradio.se/artikel/7520047Lämna ett svar