قالین فروشی به مدیریت یک افغان

مغازه قالین فروشی به مدیریت جمشید صافی در ویلینگبی سنتروم 

در مغازه انواع قالین های مرغوب افغانی ، ایرانی ، بلژیکی ، ترکی وهندی بفروش میرسد . برای افغانها 10 در صد تخفیف در نظر گرفته شده استLämna ett svar