فلم مستند در مورد پيدوفيل ( بچه باز) افغان در تلويزيون سويدن