فردایکشنبه بازگشت به وقت زمستانی

بامداد یکشنبه مورخ 26 اکتوبر ساعت ها در تمام اتحادیه اروپا یکساعت به عقب برمیگردند و وقت تابستانی به وقت زمستانی تغییر می یابد

I natt ställer vi tillbaka klockanLämna ett svar