فراخوان

.كشتار هزاره ها استراتيژي است برای اغاز و تشدید تنشها و درګیریهای خشن قومی و اين توطئه ايست براي تباهي و بخون كشيدن كشور ما

اين ستم به اين ساده گي ها از بين رفتني نيست، مگر اينكه جامعه تحصيلكرده وروشنفكران تمام كشور اعم از پشتون، تاجك، ازبك و ساير هموطنان دست به دست هزاره دهند؛ به ويژه ما كه در بيرون از افغانستان زندگي ميكنيم و تنوع مليت، مذهب، فرهنگ ، زبان و معيار هاي همزيستي را تجربه كرده ايم با هم يكجا، در برابر شهادت مظلومانه و معصومانه هفت تن از هموطنان مظلوم هزاره ما بي تفاوت نه نشسته و با احساس بزرگ از عمق عواطف و شعور مان همه با هم به خاطر بقاي وحدت و انسانيت، به اميد قطع دست هاي بي رحم دشمن وحشي و مشترك مان و با آرمان تحقق خواست هاي مردم شريف ما در تظاهرات ايكه از جانب تمام انجمن هاي افغاني شخصيت هاي مستقل ملي بر پا مي شود اشتراك نموده وجيبه ملي و ميهني تان را اداء نمائيد 
زمان ساعت ١٣ تا ١٥ روز جمعه بيستم نوامبر
مكان مقابل پارلمان سويدن، استكهلم 
شوراي جهاني هزاره، انجمن سراسري شهمامه و صلصال ، انجمن افغانها، انجمن بابر

 Lämna ett svar