طرز اداره ی خوب مقررات برای رضاکاران و بخش ها اجتماعی

ترجمه از: سید صادق کاظمی مقیم لندن 

مقدمه
معرفی قانون
این اعلامیه مقدمه ی است ازقوانین اداری که برای رضاکاران وسازمانهای اجتماعی تهیه شده است. اعلامیه در نظردارد که اعضای هیات را درکارهای پر ارزش وبا اهمیت شان کمک و تقویت کند
قانون هذا ومقدمه ی آن توسط یک گروپ رضاکاران که سازمانهای ذیل را حمایت میکند تهیه شده است: سازمانها وشبکه های خیریه، هیات اجرائیه وهیات امناء انجمن ها وسازمانهای رضاکار، سکرترخبره، اعضای اداری وسازمانهای مشاور ملی که با کمیسیون های خیریه کارمیکنند. محتوای این اعلامیه توسط « کانون ملی متخصصین در طرزاداره» تایید وامضاء شده است. این کانون همکار رضاکاران وبخش اجتماعی انجمن هاست که برای بهترشدن کیفیت طرز اداره ی رضاکاران وسازمانهای اجتماعی درانگلیس کارمیکنند

مراعات قانون بهترین تمرین است که نتیجه مثبت داده است. اگرچه الزامی و اجباری نیست اما سازمانهای که ازقوانین اطاعت میکنند دعوت شده اند که رعایت قانون را درگزارش سالانه و دردیگر مواد نشراتی مربوطه ی خود درنظربگیرند. سازمانهای کوچک با درآمد قلیل وبا داشتن پرسونل کم دعوت شده اند که اصول قوانین را مدنظر قراربدهند وزیادتر از اصول اطاعت کنند تا ازتفصیل قوانین.
این اعلامیه هفت اصل اساسی را که شالوده ی قانون ونیز مهم ترین اصول تقویت کننده استند برجسته میکند.
برجسته ساختن هرکدام ازاین اصول برای این است که انصاف، تنوع وبرابری درتعامل تمام بخشهای اجتماعی را تضمین کند. ما اینهارا بحیث بنیاد کار رضاکاران وبخش سازمانهای اجتماعی میدانیم ونسبت به ایجاد کردن اصول جداگانه ی بخش تساوی ترجیح میدهیم. اصول آن درقانون ذکرشده است
.
اصل اول هیات رهبری
هرسازمانی باید توسط هیات امناء موثر رهبری وکنترول شود به قسمی که بطور دسته جمعی رسیدن به اهداف را تضمین کند، مسیر استراتیژیک خودرا تعیین کند وبه ارزشهای که باوردارد پابندی نشان بدهد. و اصول تقویت کننده اینها هستند:
نقش هیات رهبری: هیات امناء باید مسئولیت اداره ی امور سازمان را اجراء کند وهم چنان اطمینان بدهد که انجمن به خوبی پیش میرود وقادراست که بدهی های خودرا بپردازد. اجرات درست اثبات کننده ی نتایجی است که انجمن بخاطر آن تشکیل شده است.
مسیر استراتیژیک: هیات امنا باید روی خط سیر استراتیژیک سازمان خود تمرکز کند وازگرفتار شدن درکارهای عملی، تصمیم گیری وامور روزانه بپرهیزد ( به استثنای مواردی که یک سازمان بسیارکوچک وبدون پرسونل ویا کم پرسونل باشد) درمواردی که هیات امناء ضرورت ندارند که گرفتار امورعملی باشند باید کارهای استراتیژیک را ازکارهای عملی تفکیک کنند.

اصل دوم: هیات تحت باز رسی
امناء به حیث هیات باید به طور دسته جمعی مسئول وحسابده باشند تا بتوانند مطمئن شوند ونظارت کنند که اجرآت سازمان خوب است و ازتمام الزاماتش پیروی میکند ونیز قادر به پرداخت بدهی خود می باشد. و اصول تقویت کننده ازاین قراراست:
اطاعت: هیات باید تضمین کند که سازمان ازفیصله های خود وهم چنین ازقوانین مربوطه و مقتضیات تنظیم ساختاری سازمان اطاعت میکند.
کنترول داخلی هیات باید به طور مرتب سیستم داخلی، اجرآت، گزارش دهی، خط مشی ونحوه ی کاری سازمان را کنترول وحفاظت کند.

احتیاط: هیات باید درقسمت حفاظت دارا ئیها وملکیت سازمان محتاطانه عمل کند وتضمین کند که آنها برای تحقق اهداف سازمان به کارگرفته میشوند.
تنظیم ریسک: هیات باید به طور مرتب خطرهای که سازمان با آن مواجه میشود را بررسی کند وبرای تخفیف دادن ریسک های که شناسایی شده اند اقدام کند.
مساوات وتنوع: هیات باید تضمین کند که اصول مساوات وتنوع اجرا میشود ودروازه سازمان با کمال میل به روی تمام بخش های اجتماعی وفعالیتهای آن باز است.

اصل سوم: عملکردهای عالی هیات
هیات باید مسئولیتهای روشن و وظایف روشن داشته باشد بقسمی که بتواند خودرا سازماندهی وترکیب کند وهم به طور موثر خودرا فارغ بسازد. واصول تقویت کننده اینها هستند:
هیات امنا وظایف ومسئولیتها: هیات باید وظایف و مسئولیتهای خودرا بداند وهم ازخود تعریفی داشته باشد.
هیات اجرائیه موثر: هیات باید کارها را سازماندهی کند وضمانت کند که میتواند وقتها ومهارتهای اعضاء و دانش آنان را بسیارمفید وموثر به کار اندازد.
معلومات ومشاورت: هیات امنا مطمئن بسازد( ضمانت کند) که آنها معلومات مفید مورد ضرورت را به منظور بهترساختن تصمیمات خود دریافت میکند.
مهارت وتجارب: هیات امناء باید آن تجارب ومهارت و دانش را که برای پیش بردن یک سازمان لازم است داشته باشد تا بتواند سازمان را به طور موثراداره کند.
انکشاف وحمایت: هیات امنا باید مطمئن شود که آنها فراخوانی لازم مثل تعلیمات لازم وحمایت دوامدار که بتواند مشغله های اعضاء را کم کند دریافت میکند.
رئیس هیات اجرائیه : هیات باید زمینه رامساعد بسازد برای نظارت، حمایت، ارزیابی کارها وپاداش رئیس هیات اجرائیه.

اصل چهارم : بازنگری ونوسازی هیات
هیات باید بعد ازهرمدتی موثریت خود وسازمان را مرور وبررسی کند وقدمهای موثررا بردارد تا به اعضا اطمینان بدهد که هیات وهم سازمان برای اداره ی کار خوب است. واصول تقویت کننده ازاین قرار اند:
تطبیق ارزیابی: هیات باید اجرات خودرا مرتب مرور وارزیابی کند وهم چنین اجرآت فردی هیات واجرآت کمیته های فرعی وابسته به سازمان و گروپهای دیگرکه مربوط به ساختار سازمان میشود مورد ارزیابی قراربدهد.
تجدید واستخدام: هیات باید برای نوسازی خود یک استراتیژی داشته باشد. استخدام هیات امناء( یعنی کسانی را که استخدام میکنند) باید همیشه بازباشد وباید همیشه برای ایجاد تنوع وموثریت هیات تمرکزکند.
مرور: هیات باید بعد ازمدتی پلان استراتیژیک وتمام کارهای سازمان را بررسی کند تا به یک نتیجه مثبت برسد وتغییرمثبت ونوآوری را به اعضاء خبربدهد.

اصل پنجم: نمایندگی هیات
هیات باید کمیته های فرعی ایجاد کند؛ دفتردار، کارمند، رئیس اجرایی گروه ودیگرنماینده ها و وظایف آنهارا مشخص کند وبرای انجام فعالیتها به افراد صلاحیت بدهد. اصول تقویت کننده اینها هستند:
روشن بودن نقش: هیات باید نقش ومسئولیت رئیس وتمام اعضای افتخاری را به طور روشن روی کاغذ بنویسد.
نمایندگی موثر: هیات باید مطمئن بسازد که کادر رضاکاران ونماینده هاصلاحیت کافی دارند که وظایف خودرا انجام بدهند. تمام مقامات باصلاحیت باید درقسمت امور مالی ودیگرامور اجازه محدود وروشن داشته باشند.
حوزه اختیارات: هیات باید حوزه اختیارات کمیته های فرعی، موضع گیری گروپ وچوکات بخش مشاورین وغیره را روشن و واضح بسازد.
نظارت: به تمام کسانیکه اختیارت تفویض شده است طبق معمول باید توسط هیات اجرائیه نظارت شوند.

اصل ششم: تلفیق هیات اجرائیه و اعضای هیات امناء
هیات اجرائیه و افراد هیات امناء باید به طور عالی مطابق استاندارد عمل کنند. وضمانت کنند که منازعات اعضاء ازطریق هیات حل شدنی است. واصول تقویت کننده ازاین قراراست:
استفاده شخصی وجود ندارد: اعضای هیات امناء نیاید خارج ازحیطه موقف خود استفاده کنند. چیزی را که قانون اجازه داده است تامین منافع سازمان است.
طرز برخورد با نزاعهای هواداران وعلاقمندان: هیات باید بلادرنگ نزاعهای باالقوه که باعث آسیب رساندن به علاقمندان انجمن یا سازمان میشودشناسای واعلان کند.
امانت داری: برای دریافت هدایاو مهمانوازی توسط هیات امنا باید یک معیارروشن وجود داشته باشد.

اصل هفتم: هیات گشاده رو
هیات باید بامراجعه کنندگان، مستفید شوندگان، اعضاء، همکاران گشاده رو، صمیمی وجوابده باشد وهمچنین درکارخودعلاقمند وجوابده باشد. واصول تقویت کننده اینها هستند:
ارتباطات ومشوره: هرسازمان باید منافع مشروع را درکارهایش مد نظربگیرد. واطمینان بدهد که درسازمان یک استراتیژی موثر ومنظم برای برقراری ارتباطات موجود است تا اعضاء را از دستاوردهای سازمان باخبربسازد.
گشاده روی وحسابده: هیات درکارها یش با مشترکین واداره ی سازمان باید گشاده رووحسابده باشد.
وظایف مشترکان: هیات باید مشترکان کلیدی سازمان واعضاء، روابط ومستفیدشوندگان را ازپلانها وتصمیم گیریها با خبربسازد وآنان را درکارهایش تشویق کند.
تشکر از توجه شما امید که این نوشته بتواند موسسات رضاکار غیر دولتی افغانستان را کمک کند به این امید آنرا ترجمه کردم و دراختیار علاقمندان فیسبوکی ام قرار دادم.

 Lämna ett svar