سویدن پناهجویان افغان را از مجرای غیرقانونی دیپورت میکند

اندرش ساندکویست حقوقدان میگوید که پولیس با مراجع غیر رسمی ولی صلاحیتدارکابل روابط برقرار نموده است که پناهجویان اخراجی اجباری افغان را در کابل می پذیرند
دراین اواخر اخراج ظالمانه واجباری پناهجویان افغان از سویدن افزایش یافته است . یکی از دلایل افزایش پناهجویان بیدفاع افغان تخلیه محلات بودوباش آنها برای پذیرش پناهجویان سوریایی ازیکطرف و از جانب دیگر ساده بدون ، کم هزینه بودن و بدون درد سر بودن اخراج پناهجویان افغان بنابر موجودیت فساد ورشوه گسترده در ادارات دولتی در افغانستان است . بعقیده انجمن افغانها یگانه طریق جلوگیری از دیپورت اجباری پناهجویان افغان ، عدم پذیرش آنها در مرز های افغانستان است وبس

 
بهمین منظور سال گذشته در دیداری با آقای بشردوست عضو پارلمان افغانستان همین مسئله را مطرح کردیم . همچنان در دیداربادوکتور جماهیر انوری وزیر مهاجرین وعودت کنندگان افغانستان همین مسئله مطرح شد و هکذا با گروپ از پارلمانی افغانستان در راس خانم شکریه بارکزی نیز همین موضوع مورد بحث قرار گرفت . بالاخره با خانم منیژه باختری سفیر کبیر افغانستان در کشور های اسکندیناوی نیز مطرح شد وسفیر افغانستان از موضع ما کاملا حمایت نمودندو نامه مفصل به سفارت در زمینه ارسال شد که سفارت بنوبه خود آنرا تائید وبه وزارت خارجه افغانستان روان کرد. اما دیده میشود که این اقدامات هیچگونه تاثیری بر روند اخراج اجباری پناهجویان افغان وارد نکرده است
در هفته گذشته با اندرش ساندکویست حقوقدان و رئیس دفتر کمک به پناهجویان و پناهندگان تماس گرفتم تا یکجا با اعضای پارلمان سویدن دراینمورد دیداری داشته باشیم . اینک دیروز اقای اندرش یک موضوع جالب را افشا نمود
آقای اندرش ساندکویست خاطر نشان ساخت که روز گذشته با مسوول پولیس سرحدی سویدن در مورد اخراج اجباری افغانها گفتگو نموده اضافه کرد که به گفته پولیس مراجع رسمی افغانستان هریک سفارت افغانستان ووزارت های خارجه و مهاجرین رسما میگویند که پناهجویان اخراج شده اجباری را نمی پذیرند اما برخی ارگانهای غیر رسمی استند که در زمینه پذیرش این پناهجویان مشکلی ندارند و بگفته پولیس تازمانیکه این مراجع غیر رسمی اخراجی ها را می پذیرند ، این پروسه دیپورتی ها ادامه خواهد یافت ومتوقف نخواهد شد
عزیزان ! مشاهده میگردد که سویدن مراجع غیر رسمی ” با صلاحیت ” را تطمیع کرده و از مجرای غیرقانونی و غیر مشروع پناهجویان افغان را به کابل دیپورت مینماید 

نسیم سحرLämna ett svar