سه پناهجوي اخراج شده به افغانستان ، کشته شده اند

روز سه شنبه مورخ 17 فبروري  يکي ازژورناليستان تلويزيون سويدن( اکتويلت ) برايم زنگ زدوپرسيد که آيا من اطلاعاتي در مورد چهارپناهجوي افغان که به کابل ديپورت شده و در مسير راه کابل غزني کشته شده اند ، اطلاعاتي دارم ؟

من که درزمينه چيزي نميدانستم ، پاسخ دادم که نخير اطلاعاتي ندارم و اضافه نمودم که ممکن چنين حوادثي رخ داده باشد ، زيرا اکثريتي آنهايي که به کابل ديپورت ميشوند ، کابل را به قصد پاکستان وايران ترک ميکنندو در مسير راه هر حادثهء امکان پذير ميباشد.به ژورناليست متذکره پيشنهاد نمودم که اگر اين موضوع را در سايت افغانهابگذارم واز دوستان تقاضا نمايم که اگر در زمينه چيزي بدانند ، بما گزارش بدهند. اين خانم مخالفت نمود وگفت : نه شود که اين افواهات باشد و ما به پخش افواهات بپردازيم. روز بعد بازهم اين ژورناليست زنگ زدو گفت که ايشان نام سه نفر ازين پناهجويان را دارد واکنون ميشود که اين نامها را در ساينت نشر کنم . من چون در حالت رانندگي بودم ونامها را نتوانستم بخاطر بسپارم ويادداشت نمايم. اما چون آقاي تابو نيز بااين ژورناليست در ارتباط بودو آقاي تابو نامهاي متذکره را در سايت افغانها نيز چک کرده بود که آنها اخراج شده بودند ، اين نامها را بمن ارسال نمودکهاکنون آنرا نشرمينمايم .اين نامها قرار ذيل ميباشند:

Ali Muhammad, 18 år. Ali Yawar, 20-25 år. Shir Ali. 20-25 år.
علي محمد 18 ساله ،علي ياور از 20 الي 25 ساله و شير علي از 20 الي 25 ساله

دوستانيکه اين پناهجويان افغان را ميشناختند ويا معلوماتي در زمينه دارند ، لطفاٌ با ما در تماس شوند . گزارشگر تلويزيون سويدن وعده داد در صورتيکه اين خبر از مرجعي تأئيد شود ، گزارشي در زمينه از طريق تلويزيون پخش خواهد نمود. نسيم سحرLämna ett svar