سرنوشت مترجمان افغان که برای نیروهای نظامی سویدن کار میکردند

نگرانی امنیتی و سرنوشت مترجمان افغان که برای نیروهای نظامی سویدن کار میکردند
براساس منابع ایکوت ( واحد خبری رادیوی سویدن) به تعداد ۱۵ مترجم افغان که برای نیروهای نظامی سویدن در افغانستان کار میکردند هنوز در افغانستان باقی مانده اند و اجازه اقامت در سویدن دریافت نکرده اند. در حالیکه کشور امریکا برای حدود ۲۰ هزار مترجم افغان با خانواده هایشان که حدود صد هزار نفر میگردند اجازه اقامت در امریکا صادر خواهد نمود. تنها در سال ۲۰۱۴ مقامات سویدنی « مقررات ویژه » را بتصویب رسانیدند که برطبق آن ۲۰ نفر مترجم با خانواده هایشان بعنوان پناهندگان سهمیه ای از طریق ملل متحد اجازه اقامت در سویدن دریافت نمودند.
و اما در مورد ۱۵ مترجم باقیمانده و بدون سرنوشت در افغانستان کدام تصمیمی وجود ندارد و خبرنگار ایکوت با نماینده نیروهای مسلح در زمینه صحبت کرده ولی او از پاسخ به سوالات خبرنگار ایکوت خود داری کرده است .
خشونت ها در افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی اوج گرفته است.نظر به ګزارش رادیوی سویدن طالبان اکنون مناطق وسیع تری را در کنترول دارند.
وضعیت امنیتی بدین معناست که اداره مهاجرت سویدن تصمیم گرفته است که تصمیمات اخراج یا اخراج اجباری به افغانستان اجرا نشود.
میکائیل ریبنویک (Mikael Ribbenvik ) ، رئیس عمومی اداره مهاجرت سویدن میگوید که اداره مهاجرت د رحالت انتظار قرار دارد نه اخراج میکند و نه به آنها اجازه اقامت صادر مینماید. حدود هفت هزار نفر که اقامت موقت دارند و حدود ۱۹۰۰ نفر که در حالت اخراج قرار دارند و فعلا اخراج شان در حالت تعلیق قرار گرفته است . او در مورد مترجمان افغان میگوید که برای ۲۳ تن اجازه اقامت قبلا صادر شده و نظر به قانون اتباع بیگانه سویدن نمیتواند تقاضای پناهندگی را در سفارت های خود بپذیرد.به گفته او اداره مهاجرت به آنعده مترجمین افغان که توسط مقامات دفاعی کشور معرفی شده بودند به همه شان اجازه
اقامت صادر نموده است.

احزاب اپوزیسیونی هر یک لیبرال ها ، مودراتها و دموکراتهای وسیع در زمینه واکنش نشان داده و خواستار صدور اجازه اقامت برای مترجمین  افغان و برخی مستخدمین محلی افغان که با نیروهای امنیتی سویدن در افغانستان کار نموده اند ، از جانب اداره مهاجرت سویدن شده اند. 
بیشتر در لینک های زیر بخوانید(ن س ) :
https://sverigesradio.se/artikel/tidigare-tolk-de-riskerar-sitt-liv-i-dag-for-att-de-jobbade-for-svenskarna

https://sverigesradio.se/artikel/tolkar-som-jobbat-for-sverige-fruktar-repressalier-fran-talibanerna

https://sverigesradio.se/artikel/ribbenvik-man-kan-inte-soka-asyl-fran-hemlandetLämna ett svar