سارنوال (دادستان) برای متهمان در قضیۀقتل در ”خانۀ ییلاقی” حبس ابد را میطلبد

سال گذشته در ماۀ اگست والدین یک زن 42 ساله هر دو در یک خانۀ ییلاقی(sommarstuga) به قتل رسیدند. امروز سارنوال برای هر دو فرد متهم (خانم 42 ساله با دوست پسر افغانمحمدرجبی) در این قضیه حبس ابد را تقاضا نمود.قرار است فیصله محکمه در این مورد بتاریخ بیست و یکم ماۀ اگست اعلام گردد.

اما امروز پنج شنبه دهم اگست وکیل محمد رجبی اعلام داشت که سارنوال پیشنهاد حبس ابد را برای موکلش را واپس گرفت به دلیل اینکه مراجع ایرانی اسنادی را ارایه کرده اند که او در زمان ارتکاب قتل بیست ساله بوده است .بیشتر در اینجا بخوانید.

ادارۀ طب عدلی نتوانسته است سن دقیق مرد متهم در این قضیه را مشخص سازد اما با آنهم سارنوال در این قضیه خانم  Jessica Wennaمیگوید که مردی مذکور در چندین مورد گفته است که او در سال 1994 تولد شده است و به این ترتیب نامبرده در هنگام وقوع حادثه مذکور بیست و یک ساله بوده است و به این ترتیب او میتواند به حبس ابد و همچنان اخراج از سویدن محکوم گردد.

اما  Lars Jährestenوکیل مدافع مرد متهم در این قضیه، میگوید که موکلش در هنگام وقوع حادثۀ مذکور کمتر از 21 سال عمر داشته است. او برای اثبات این حرفش به سندی اشاره میکند که در ایران صادر شده و این گفتۀ او را تائید میکند. به این دلیل نمیتوان او را به حبس ابد محکوم نمود.

او میگوید :

ـ مرد مذکور در هنگام ارتکاب جرم هم تحت تاثیر شدید حرف های زن 42 ساله (که والدینش به قتل رسیده و شریک جرم پنداشته میشود) و هم تحت تاثیر شدید مواد مخدر قرار داشته است. به همین دلیل او نباید به حبس ابد بلکه به 14 سال زندان محکوم گردد.

سارنوال قضیه خانم Jessica Wennaبرای زن 42 سالۀ که شریک جرم پنداشته میشود نیز حبس ابد و محدودیت دوامدار را تقاضا نموده است. او میگوید

ـ مهم است تا تماس (زن) 42 سالۀ مذکور را با دیگران تحت کنترول و مراقبت داشته باشیم.

وکیل مدافع زن 42 سالۀ مذکور میگوید که قتل و تلاش برای قتل والدین موکلش از قبل برنامه ریزی نشده بوده و همچنان موکلش (زن 42 ساله) نیز در این قتل شریک نبوده است.

محکمۀ ابتدائیه درVästmanland قبلاَ هر دو متهم را مجرم شناخته است. قرار است حکم محکمه بتاریخ بیست و یکم اگست اعلام گردد. هر دو فرد متهم یعنی زن 42 ساله و دوست پسرش (که یک پسر افغان است) باید هر دو تا اعلام حکم محکمه همچنان در توقیف بسر ببرند.

ترجمه و تلخیص از احمد ضیا دانش

منبع

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6751777Lämna ett svar