!روزخجسته مادر گرامی باد

در سویدن یکشنبه مورخ بیست و هشتم ماۀ می برابر است با روز مادر.

بزرگداشت از این روز خجسته نه تنها ارجگذاری از فداکاری های مادرانی است که نسل های گذشته و امروزی را در دامان خود پرورش داده اند بلکه قدردانی و حمایت از آن مادران جوان نیز میباشد که امروز نسل فردا را در آغوش شان پرورش میدهند.

مادر پرورش دهندۀ و مربی نخستین انسان است. مادر است که آینده سازان را در دامان خود پرورش میدهد. در اصل بنیانگذار واقعی جامعۀ بشری مادر است و رشد شخصیت از دامان او آغاز میگردد. در واقع موفقیت های جامعه دستاورد، سعی، تلاش و کار خستگی ناپذیری آن فرزندان لایقی است که در دامان مادران با شخصیت پرورده شده اند.

نخستین مکتب بشر دامان پاک مادر بوده  و این مادرست که به فرزندش آئین زندگی را می آموزد تا باشد که او در مبارزات زندگی موفق بدر آید.

نام مادر گرامی ترین نامهاست. زیرا در محبت بیکران او و  در عشق او به فرزندش ریا را راهی نیست.

ستایش از مقام مادر یکی از سنن برگزیدۀ ماست که متکی است بر تعالیم دین اسلام. هرچند دین اسلام پیروان خود را به احترام و اطاعت از والدین خصوصاَ مادر توصیه نموده و حتی گفتن (اُوف) را هم در برابر شان مجاز نمیداند اما با با آن هم با تاسف باید گفت که امروز در برخی از نقاط کشورما زنان از ابتدایی ترین حقوق برخوردار نیستند.

این در حالی که موقف زن در کشورما  در بخش های مختلف زندگی اجتماعی از سالیان درازی قابل یاد آوریست. بدون شک همه ما مادرانی را میشناسیم که در کنار تربیه و پرورش فرزندان شان، در شرایط خیلی دشوار به کار های اجتماعی نیز پرداخته اند. تا باشد بدین وسیله چرخ زندگی را به پیش برده و فرزندان صالح و سالمی را تحویل جامعه نمایند.

مقام مادر خیلی والاتر و بالاتر از آنست که صرفاَ یک روز را در تقویم بنامش مسمی کنیم.اما اختصاص این روز صرفاَ از آن جهت صورت میگیرد که از مقام شامخ او بزرگداشت و قدردانی صورت بگیرد و از ارزش بی انتهای او یادهانی.

انجمن افغان ها در سویدن روز خجستۀ مادر را به همه مادران جهان، خصوصاَ مادران رنجدیده و ستمکشیدۀ افغان تبریک گفته آرزومند است به حال مادران افغان و وضع مادی و معنوی شان توجه مبذول گردیده و احترام به مادر صرفاَ به ابراز احساسات و بیان الفاظ محدود نماند. زیرا مادر یعنی فرشتۀ سعادت، مادر یعنی ستارۀ اقبال و ایجاد کنندۀ تمدن ها.

 Lämna ett svar